Mannil Intha Kaathalandri

Tamil Song Lyrics

Mannil Intha Kaathalandri Lyrics

Song : Mannil Intha Kaathalandri
Movie : Keladi Kanmani (1990)
Singers : SPB
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 8778 Times

View all Keladi Kanmani (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(kz;zpy; ,e;j fhjyd;wp ahUk; tho;jy; $LNkh
vz;zk; fd;dp ghit ,d;wp VO ];tuk; jhd; ghLNkh
ngz;ik ,d;wp kz;zpy; ,d;gk; Vjlh
fz;iz %b fdtpy; thOk; khdplh) (2)

ntz;zpyTk; nghd;dp ejpAk; fd;dpapd; Jizapd;wp
vz;z Rfk; ,q;F gilf;Fk; ngz;ikapd; Rfkd;wp
re;jdKk; rq;f jkpOk; nghq;fpLk; tre;jKk;
rpe;jp tUk; nghq;Fk; mKjk; jq;fpLk; FKjKk;
fd;dp kfs; mUfpy; ,Ue;jhy; Ritf;Fk;
fd;dp Jiz ,oe;jhy; KOJk; frf;Fk;
tpopapdpy; nkhopapdpy; eilapdpy; cilapdpy;
mjpra Rfe;jUk; mzq;fpts; gpwg;gpJ jhd;

kz;zpy; ,e;j fhjyd;wp ahUk; tho;jy; $LNkh
vz;zk; fd;dp ghit ,d;wp VO ];tuk; jhd; ghLNkh

Kj;Jkzp uj;jpdq;fSk; fl;ba gtsKk;
nfhj;J kyu; mw;Gjq;fSk; Ftpe;j mjuKk;
rpw;wpilAk; rpd;d tpuYk; tpy;nyDk; GUtKk;
Rw;wp tu nra;Ak; tpopAk; Re;ju nkhopfSk;
vz;zp tpl kwe;jhy; vjw;Nfhu; gpwtp
,j;jidAk; ,oe;jhy; mtd; jhd; Jwtp
Kb Kjy; mb tiu KOtJk; Rfk; jUk;
tpUe;Jfs; giljpLk; muq;fKk; mtsy;yth

kz;zpy; ,e;j fhjyd;wp ahUk; tho;jy; $LNkh
vz;zk; fd;dp ghit ,d;wp VO ];tuk; jhd; ghLNkh
ngz;ik ,d;wp kz;zpy; ,d;gk; Vjlh
fz;iz %b fdtpy; thOk; khdplh

kz;zpy; ,e;j fhjyd;wp ahUk; tho;jy; $LNkh
vz;zk; fd;dp ghit ,d;wp VO ];tuk; jhd; ghLNkh>

Mannil Intha Kaathalandri Tamil Song Lyrics in English

(Mannil indha kaathalandri yaarum vaazhdhal koodumo
Ennam kanni paavai indri yezhu swaram thaan paadumo
Penmai indri mannil inbam yethadaa
Kannai moodi kanavil vaazhum maanidaa) (2)

Vennilavu ponni nathiyum kanniyin thunaiyindri
Enna sugam ingu padaikkum penmayin sugamandri
Santhanamum sanga tamizhum pongidum vasanthamum
Sindhi varum pongum amudham thangidum kumuthamum
Kanni magal arugil irunthaal suvaikkum
Kanni thunai izhandhaal muzhudhum kasakkum
Vizhiyinil mozhiyinil nadaiyinil udaiyinil
Adhisaya sugamtharum arangivazh pirappidhu dhaan

Mannil indha kaathalandri yaarum vaazhdhal koodumo
Ennam kanni paavai indri yezhu swaram thaan paadumo

Muthumani rathinangalum kattiya pavazhamum
Kothu malar arputhangalum kuvindha adharamum
Sittridaiyum sinna viralum villenum puruvamum
Sutri vara cheyyum vizhiyum sundara mozhigalum
Enni vida marandhaal etharkko piravi
Iththanaiyum izhandhaal avan dhaan thuravi
Mudi muthal adi varai muzhuvathum sugam tharum
Virundhugal padaithidum arangamum avalallavaa

Mannil indha kaathalandri yaarum vaazhdhal koodumo
Ennam kanni paavai indri yezhu swaram thaan paadumo
Penmai indri mannil inbam yethadaa
Kannai moodi kanavil vaazhum maanidaa

Mannil indha kaathalandri yaarum vaazhdhal koodumo
Ennam kanni paavai indri yezhu swaram thaan paadumo

Mannil Intha Kaathalandri Video Song