Tamil Song Lyrics

Mannavane Azhalaama Lyrics

Song : Mannavane Azhalaama
Movie : Karpagam (1963)
Singers : P. Susheela
Music : Viswanathan Ramamurthy
Lyricist : Valee
Direction : K.S. Gopalakrishnan
Submitted By : Manimaran
Viewed 3960 Times

View all Karpagam (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kd;dtNd moyhkh
fz;zPiu tplyhkh
cd;Dapuha; ehdpUf;f
vd;Dapuha; eP ,Uf;f
kd;dth kd;dth kd;dth MM

kd;dtNd moyhkh
fz;zPiu tplyhkh
cd;Dapuha; ehdpUf;f
vd;Dapuha; eP ,Uf;f

fz;iz tpl;L NghdhYk; fUj;ij tpl;L Nghftpy;iy
kz;iz tpl;L NghdhYk; cd;id tpl;L Nghftpy;iy
,d;ndhUj;jp clnyLj;J ,Ug;gtSk; ehd; my;yth
fz;nzLj;Jk; ghuhky; fy*tJk; tPzy;yth
kd;dth kd;dth kd;dth MMMm

kd;dtNd moyhkh
fz;zPiu tplyhkh
cd;Dapuha; ehdpUf;f
vd;Dapuha; eP ,Uf;f
kd;dth kd;dth kd;dth MMM

cd; kaf;fk; jPu;f;f te;j ngz; kapiy Gupahjh
jd; kaf;fk; jPuhky; jtpf;fpd;whs; njupahjh
vd; clypy; Mir vd;why; vd;id eP kue;J tpL
vd; capiu kjpj;jpUe;jhy; te;jtis tho tpL
kd;dth kd;dth kd;dth MMM

kd;dtNd moyhkh
fz;zPiu tplyhkh
cd;Dapuha; ehdpUf;f
vd;Dapuha; eP ,Uf;f
>

Mannavane Azhalaama Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mannavane Azhalaama in english, it will be updated soon. Check back later.

Mannavane Azhalaama Video SongTamil Cooking Videos