Tamil Song Lyrics

Mannan Koorai Chelai Lyrics

Song : Mannan Koorai Chelai
Movie : Siraichalai (1996)
Singers : Chitra, Gangai Amaran
Music : Ilayaraja
Lyricist : Arivumathi
Direction : Priyadarshan
Submitted By : Kavee
Viewed 2271 Times

View all Siraichalai (1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : kd;dd; $iur;Nriy.. kQ;rk; ghu;f;Fk; khiy..
fdTfs; jhd;.. if $lNjh
rpiw fjTfs; jhd;.. jho; jpwthNjh
fz;zd; te;J Neupy;.. vd;idr; NrUk; ehspy;..
vd;Dapupy;.. kpd;dy; jhNdh
,dp G+ kioAk;.. nfhQ;Re;NjNdh
,skhg;gpisf;Nf.. GJ nghz;Zk; ehd; jhdh..
ey;Kj;Nj th th.. XXXX

ngz; : kd;dd; $iur;Nriy.. kQ;rk; ghu;f;Fk; khiy..
fdTfs; jhd;.. if $lNjh
rpiw fjTfs; jhd;.. jho; jpwthNjh

ngz; : nre;Jhu nghl;bNld; xsp nghd; tiy ifapy; mzpe;Njd;
nuz;Lf;Fk; nkj;ij Nky; rpe;j Mir
rhkj;jpy; G+i[f;F capu; jpupapy; tpsf;F nfhSj;jp
ehd; itg;Ngd; vd; kd;dd; Ngiu nrhy;yp
gps;isnry;tk; Ehnwd;W nrhy;yp CUk; nkr;Rk;jhd;
epj;jk; gs;sp ghlq;fSk; fiyfs; gyTk; jUNtd; ehd;
ehSk; nghOJk; cd;id epidj;Njd; vd;id Njb th
Ky;iy nfhbAk; Ks;is ms;sp JhTk; Kd;Ng
eP ts;sy; Nghy; fz;zh th

ngz; : kd;dd; $iur;Nriy.. kQ;rk; ghu;f;Fk; khiy..
fdTfs; jhd;.. if $lNjh
rpiw fjTfs; jhd;.. jho; jpwthNjh

Mz; : NjndLj;J tr;rpUf;Fk; NjdP N`h N`h
kW gTu;zkpf;Fs; Njd; Fbf;Fk; ghu; eP
mb Fapy;fs; ghLk; ehs; te;jhy;
mb Fyit rj;jk; Nfl;fhjh
cd; jtpf;Fk; Jauk; jPu;f;fj;jhd;
mtd; fhyb rj;jk; Nfl;fhjh

ngz; : gl;lhil Nky; vy;yhk; vd; kd;dtd; thrid cz;L
ehs;NjhUk; ehd; itg;Ngd; nghd; tpsf;Nfw;wp
G+ Jhq;Fk; kQ;rj;jpy; Kfk; Ntu;f;ifapy; jhtzp tPrp
,dp ehs; NjhWk; jhyhl;Lk; jhAk; ehd; jhd;
jPapy; jPUk; Nkhfq;fs; ePupy; jPuh jhfq;fs;
fg;gy; fw;gid Ntfk; Ngha; ,d;Nw mtUld; te;jpLkh
cd; top ghu;f;Fk; fd;dpapd; ,U tpop Xa;Tk; nfhs;sl;Lk;
Kj;jk; gjpj;jtd; neQ;rpy; ehNd
nkj;ij ,Lk; ehs;jhd; jhfq;fs; G+r;#Lk;

ngz; : kd;dd; $iur;Nriy.. kQ;rk; ghu;f;Fk; khiy..
fdTfs; jhd;.. if $lNjh
rpiw fjTfs; jhd;.. jho; jpwthNjh
fz;zd; te;J Neupy;.. vd;idr; NrUk; ehspy;..
vd;Dapupy;.. kpd;dy; jhNdh
,dp G+ kioAk;.. nfhQ;Re;NjNdh
,skhg;gpisf;Nf.. GJ nghz;Zk; ehd; jhdh..
ey;Kj;Nj th th.. XXXX

ngz; : kd;dd; $iur;Nriy.. kQ;rk; ghu;f;Fk; khiy..
fdTfs; jhd;.. if $lNjh
rpiw fjTfs; jhd;.. jho; jpwthNjh>

Mannan Koorai Chelai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mannan Koorai Chelai in english, it will be updated soon. Check back later.

Mannan Koorai Chelai Video SongTamil Cooking Videos