Tamil Song Lyrics

Mannaiyum Ponnaiyum (Soodi Kodutha) Lyrics

Song : Mannaiyum Ponnaiyum (Soodi Kodutha)
Movie : Naadodi Paatukkaaran (1992)
Singers : S.P.Balasubramaniam, S.Janaki
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist : Vaali
Direction : N.K.Viswanathan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2212 Times

View all Naadodi Paatukkaaran (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : kz;izAk;.. nghd;idAk;.. nfhLj;jt ahU
cd;idAk;.. vd;idAk;.. fhg;gt ahU
me;j Mj;jht.. jpdk; ghLwJ.. ahU
ghkhy.. fl;bg; NghLwJ.. ahU
Cnuy;yhk; nfhz;lhLk; MS
mte;jhz;b Atuh[d; ghU

FO : kz;izAk;.. nghd;idAk;.. nfhLj;jt ahU
cd;idAk;.. vd;idAk;.. fhg;gt ahU

Mz; : #b nfhLj;j Rlu;f; nfhbNa
vg;NghJk; ehd; cd; nrhw;gbNa
ngz; : ghbf; nfhLj;j GJf; ftpNa
vd; tPL ehSk; cd; kbNa
Mz; : nfha;ahk fhj;jhLk; nfha;ahitg; NghyhLk;
khNd gdp G+e;NjNd
ngz; : vd;dhSk; uhf;fhyk; ehd; #Lk; G+f;Nfhyk;
Nfl;Fk; cid vjpu; ghu;f;Fk;
Mz; : te;Njd; ehd; vid je;Njd; ehd;
ngz; : GJr; nre;Njd; jhd; cidr; NruhNjh

FO : kz;izAk;.. nghd;idAk;.. nfhLj;jt ahU
cd;idAk;.. vd;idAk;.. fhg;gt ahU

ngz; : G+ tr;r nghz;Z xd;D neidr;rhNy
G+kpf;Fs; mr;rk; ,d;wp Kbg;ghNs
ahuhr;Rk; Kd;Nd te;J jLj;jhNy
G+fk;gk; Nghy nghq;fp mopg;ghNs
G+itg; Nghy; nghz;zpUg;gh kjpr;rhNy
Ks;isg; Nghy; khwpLth nkhwr;rhNy
flYf;F fiuiaf; fl;lg; ghf;fhNj
jupf;nfl;L jtwp nfl;L NgrhNj
kq;fk;kh uhzpag;Nghy vq;fk;kh ngj;Jg; Nghl;lhNs
njf;F rPk nghz;Z mQ;r khl;lh
nfhk;Gj;Njd; cdf;nfJf;F fpl;lhJ KltDf;F
xj;Jf;nfhs;S xj;jp epy;Y khkh
nrhd;dh ,t nrQ;R Kbg;gh (2)>

Mannaiyum Ponnaiyum (Soodi Kodutha) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mannaiyum Ponnaiyum (Soodi Kodutha) in english, it will be updated soon. Check back later.

Mannaiyum Ponnaiyum (Soodi Kodutha) Video Song

If you don't see the video song of Mannaiyum Ponnaiyum (Soodi Kodutha), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos