Tamil Song Lyrics

Manjal Veyil Nerame Lyrics

Song : Manjal Veyil Nerame
Movie : Endrum Anbudan (1992)
Singers : Mano
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Bhagyanathan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3158 Times

View all Endrum Anbudan (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kQ;rs; ntapy; NeuNk...
kd;wk; te;j uhfNk...

(kQ;rs; ntapy; NeuNk
kd;wk; te;j uhfNk) (3)
khiy Neuf; fhw;wpNy
Nrjp nrhy;yp NghFNj
jhyhl;Lg; Nghy; te;J NgRk;

kQ;rs; ntapy; NeuNk
kd;wk; te;j uhfNk

thdpy; ePe;Jk; mofhd Nkfk;
ngz;zhk; epytpd; MilfshFk;
miyfs; vd;id tiy tPRk; Neuk;
mllh kdNkh nghd;tz;L MFk;
jiu kPJ miy Nkhjp ftp ghLNj
fij Ngrp fij Ngrp kfpo;e;jhLNj
ehs;NjhWk; ,J ey;y Ntbf;ifNa

kQ;rs; ntapy; NeuNk
kd;wk; te;j uhfNk
khiy Neuf; fhw;wpNy
Nrjp nrhy;yp NghFNj
jhyhl;Lg; Nghy; te;J NgRk;

kQ;rs; ntapy; NeuNk
kd;wk; te;j uhfNk

MLk; ghLk; miyNahirf; Nfl;Nld;
mijNa ftpaha; ehd; ghbg; ghu;j;Njd;
tPRk; fhw;wpy; tiyNahirf; Nfl;Nld;
$r;rk; ,d;wp ifj;jhsk; Nghl;Nld;
jLkhWk; miy xd;W fiu NrUNkh
jlk; khwp mJ nrd;W miy NkhJNkh
ehs;NjhWk; ,J ey;y Ntbf;ifNa

kQ;rs; ntapy; NeuNk
kd;wk; te;j uhfNk
khiy Neuf; fhw;wpNy
Nrjp nrhy;yp NghFNj
jhyhl;Lg; Nghy; te;J NgRk;

(kQ;rs; ntapy; NeuNk
kd;wk; te;j uhfNk...) (2)

>

Manjal Veyil Nerame Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Manjal Veyil Nerame in english, it will be updated soon. Check back later.

Manjal Veyil Nerame Video Song

If you don't see the video song of Manjal Veyil Nerame, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos