Tamil Song Lyrics

Mangaiyaril Maharani Lyrics

Song : Mangaiyaril Maharani
Movie : Avalukkendru Oru Manam (1971)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, P. Susheela
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2903 Times

View all Avalukkendru Oru Manam (1971) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kq;ifaupy; kfuhzp
khq;fdp Nghy; nghd;Nkzp
vy;iyapy;yh fiythzp
vd;DapNu Atuhzp....

NfhilapNy kio Nghy; eP
NfhtpypNy rpiy Nghy; eP
Mltupy; jiytd; eP
mbik ehd; cd; uhzp

kq;ifaupy; kfuhzp

ikNahL nfhQ;rk; ngha; NgRk; fz;fs;
ifNahL ,q;Nf fij nrhy;y Ntz;Lk;

nja;tPf ghly; jha; nrhy;y Nfl;L
ehd; ghl te;Njd; Mde;j ghl;L

nts;sp rq;Ffs; Js;sp vOe;jd
neQ;rpy; tpisahl

mq;fq;fs; vq;nfq;Nfh ehzk;
nky;y jil Nghl

(kq;ifaupy; kfuhzp)

khzpf;f Njupd; fhzpf;ifahf
Kj;jq;fs; EhU jpj;jpf;f Ntz;Lk;

jPuhj Mir NfhlhD Nfhb
Njdhf XLk; jhdhf jPUk;

jq;f jhkiu nkhl;L tpupe;jJ
kQ;rs; ePuhl

nrhy;Yq;fs; mq;fq;Nf
ehDk; nfhQ;rk; ftp ghl

(kq;ifaupy; kfuhzp)>

Mangaiyaril Maharani Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mangaiyaril Maharani in english, it will be updated soon. Check back later.

Mangaiyaril Maharani Video Song

If you don't see the video song of Mangaiyaril Maharani, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos