Tamil Song Lyrics

Mallika Sherawata Lyrics

Song : Mallika Sherawata
Movie : Indiralogathil Naa. Azhagappan (2008)
Singers : Anuradha Sriram, Suchitra, Jassie Gift
Music : Sabesh Murali
Lyricist : Pulamaippittan
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2126 Times

View all Indiralogathil Naa. Azhagappan (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: ky;ypfh n\uhtj;jh...

Mz;: V..

ngz;: ku;ypd; kd;Nuhth...

Mz;: ma;aa;a...

ngz;: fpspNahghl;uhth...

Mz;: mb rpWf;F rpWf;fp

ngz;: me;j fpspz;ld;... kfsh....

Mz;: mb nrUg;ghy.. j;J} r;rP j;J} G+ V..
mtSf G+uh ahU vtUd;D njupahJ
vq;ffpl;l te;J Nfl;Lfpl;bUf;fPq;f
kupahijah vy;yhUk;
Xbg; NghapUq;f uh];fy;];..
,d;Dk; fpsk;giyah ePq;f..

ngz;: V gk;gk; gk;gk; gk;igf;Fk;..
Lk; Lk; cLf;iff;Fk;..
Mlhjg; Ngnay;yhk; Mlhjh...
ry;Ngl;lh eh kl;Lk; nghb Nghl;lh
Mj;jhb cLf;ifapNy Rjp te;J Vwhjh..
jhNd Vwhjh...
ikR+U.. rhKz;b.. mtahU.. ehd;jhz;b...
I];tu;ah uhah eP.. mofhdg; Ngah eP..
];Nefhth.. ];Nuahth.. ead;jhuh eP jhdh..
thb thb thb thb
thb thb thb thb thb ,wq;fp thb...

Mz;: vq;f vwq;fr; nrhy;w

ngz;: ml ,q;fpyhe;J gpd;yhe;J jha;yhe;J neju;yhe;J
vy;yhk; ehd; Nghapl;L te;Njz;b...
<uhf;F Njrj;jpy; mnkupf;fh Nga; Xl;l
Nghapl;L ,g;gjhd; thNuz;b..
mbNa thNuz;b...

Mz;: Va;..
Ntz;lhk;...
Vz;b...
ma;Nah...

Mz;: Va; [pq;fpyp.. Va; [pq;fpyp..
eP Kd;Dk; moF.. cd; gpd;Dk; moF..
mb %Dk; moF...

ngz;: I F[;[pyp.. I F[;[pyp..
eP NkYk; moF.. $l fPOk; moF..
KO MSk; moF...

Mz;: itif Mj;Jf;Nf.. jz;zp fhl;Lw
ney;iyr; rPikf;Nf.. my;th Cl;Lw

ngz;: kJiu ky;ypf;Nf.. nrd;l;L G+Rw
thd tpy;Yf;Nf.. tu;zk; jPl;Lw

Mz;: mb mLg;Gf;Fs;s me;j neUg;G
,Lg;Gf;Fs;s ,e;j neUg;G
mLg;Gf;Fs;s me;j neUg;G ntwF
tr;rh gj;jpf;fpUk;
,Lg;Gf;Fs;s ,e;j neUg;G ntufk;
tr;rh gj;jpf;fpJ...

ngz;: I vdf;F mJ njupAkb..
vy;yh fijAk; GupAkb..
Msghj;J Gbr;Rf;fb..
me;j neUg;g mizr;rpf;fb..

FO: th.. th.. th..
th.. th.. thb th...

Mz;: thbd;D ehd; Nfl;lh..
rpq;fj;jpd; NkNywp..
rptrf;jp ,g;NghJ tUthb...
jha; rf;jp vg;NghJk;.. Vq;$l Jiz epw;f...
Nga; rf;jp fhy; J}R Nghb Ngh......

ngz;: G+Tk; nghz;Zk; xd;D..
mJ vg;gb nrhy;yb fz;Z..
th th th th th ntspNa thb th...

Mz;: G+tg; Nghy nghz;Zk;
,q;f G+g;gilth fz;Z...
Ngh Ngh Ngh Ngh Ngh
Nghb Ngh

ngz;: V Mil fl;Lk; ghY
mij mTj;Jtpl;lh jg;gh...

Mz;: V FUtp $L nuz;L
mJf;F ,utpf;f NghL ghg;gh...

ngz;: ,e;j ,ilapy;..
xU Gijay;.. ,Uf;ff; $lhjh...

Mz;: ml vtNdh.. xU jpUld;..
te;J vLf;fg; $lhjh

ngz;: jpUg;gpf; nfhLf;fj;jhz;b
,g;gb Gijay; cz;lhr;rp...

Mz;: me;j Gijay; kl;Lk;
vLf;f vLf;f RfKk; cz;lhr;rp...

ngz;: cd; ,Lg;g xbg;Ngd;..

Mz;: cd; vYk;g Kwpg;Ngd;..

ngz;: fOj;j fbg;Ngd;..

Mz;: ehd;.. ehd;.. uj;jk; Fbg;Ngd;

V gk;gk;...
>

Mallika Sherawata Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mallika Sherawata in english, it will be updated soon. Check back later.

Mallika Sherawata Video SongTamil Cooking Videos