Malarnthum Malaratha

Tamil Song Lyrics

Malarnthum Malaratha Lyrics

Song : Malarnthum Malaratha
Movie : Paasa Malar (1961)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction : Bhim Singh
Submitted By : Soora_Kottai_Singa_Kutty_Mani
Viewed 16522 Times

View all Paasa Malar (1961) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kyu;e;Jk; kyuhj ghjp kyu; Nghy
tsUk; tpoptz;zNk --- te;J
tpbe;Jk; tpbahj fhiyg; nghOjhf
tpise;j fiyad;dNk
ejpapy; tpisahb nfhbapy; jiyrPtp
ele;j ,sk; njd;wNy --- tsu;
nghjpif kiy Njhd;wp kJiu efu; fz;L
nghype;j jkpo; kd;wNk

(kyu;e;J)

ahidg; gil nfhz;L Nrid gy ntd;W
thog; gpwe;jhalh Gtpahsg; gpwe;jhalh
mj;ij kfis kzk; nfhz;L ,sik top fz;L
thog; gpwe;jhalh thog; gpwe;jhalh
mj;ij kfis kzk; nfhz;L ,sik top fz;L...
mj;ij kfis kzk; nfhz;L ,sik top fz;L
thog; gpwe;jhalh

jq;ff; fbahuk; itu kzpahuk;
je;J kzk; NgRthu; nghUs; je;J kzk; NgRthu;
khkd; jq;if kfshd kq;if cdf;fhf
cyif tpiy NgRthu; cyif tpiy NgRthu;
khkd; jq;if kfshd kq;if cdf;fhf...
khkd; jq;if kfshd kq;if cdf;fhf
cyif tpiy NgRthu;

(kyu;e;Jk;)

rpwfpy; vid %b mUik kfs; Nghy
tsu;j;j fij nrhy;yth
fdtpy; epidahj fhyk; ,il te;J
gpupj;j fij nrhy;yth...
gpupj;j fij nrhy;yth

fz;zpy; kzp Nghy kzpapy; epoy; Nghy
fye;J gpwe;Njhklh ,e;j
kz;Zk; fly; thDk; kiwe;J Kbe;jhYk;
kwf;f Kbahjlh cwitg; gpupf;fKbahjlh

k;k;k;k; k;k; hk;k;k;
md;Ng Mupuhuhnuh Mupuhuhnuh Mupuhuhupnuh
md;Ng Mupuhuhnuh Mupuhuhnuh Mupuhuhupnuh>

Malarnthum Malaratha Tamil Song Lyrics in English

Malarndhum malaraadha paadhi malar pola
Valarum vizhivanname - vandhu
Vidindhum vidiyaadha kaalaip pozhudhaaga
Vidindha kalaiyanname
Nadhiyil vilaiyaadi kodiyil thalaiseevi
Nadandha ilam thenrale - valar
Podhigai malai thonri madhurai nagar kandu
Polindha thamizh manrame

(Malarndhum)

Yaanai padai kondu senai pala vendru
Vaazha pirandhaayadaa puviyaala pirandhaayadaa
Aththai magallai manam kondu ilamai vazhi kandu
Vaazha pirandhaayadaa vaazha pirandhaayadaa
Aththai magallai manam kondu ilamai vazhi kandu...
Aththai magallai manam kondu ilamai vazhi kandu
Vaazha pirandhaayadaa

Thanga kadiyaaram vaira maniyaaram
Thandhu manam pesuvaar porul thandhu mannam pesuvaar
Maaman thangai magalaana mangai unakkaaga
Ulagai vilai pesuvaar ulagai vilai pesuvaar
Maaman thangai magalaana mangai unakkaaga...
Maaman thangai magalaana mangai unakkaaga
Ulagai vilai pesuvaar

(Malarndhum)

Siragil enai moodi arumai magal pola
Valarththa kadhai sollavaa
Kanavil ninaiyaadha kaalam idai vandhu
Piriththa kadhai sollavaa...
Piriththa kadhai sollavaa

Kannil mani pola maniyil nizhal pola
Kalandhu pirandhoamadaa  indha
Mannum kadal vaanum maraindhu mudindhaalum
Marakka mudiyaadhadaa uravai pirikkamudiyaadhadaa

Mmmm mm hmmm
Anbe aariraaraaro aariraaraaro aariraaraariro
Anbe aariraaraaro aariraaraaro aariraaraariro

Malarnthum Malaratha Video Song