Tamil Song Lyrics

Maina maina maaman pidichcha mainaa... Lyrics

Song : Maina maina maaman pidichcha mainaa...
Movie : Pagal nilavu (1985)
Singers : Ilayaraja
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 5149 Times

View all Pagal nilavu (1985) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;:

ikdh ikdh khkd; Gbr;r ikdh...
VkdRf;Nfj;j thl;lkhd ikdh...
X(cd;) taR %zhW... ,dp Ntdh jfuhW...
,J taR NfhshW... ek;k topapy NtwhU...
ikdh ikdh khkd; Gbr;r ikdh...
VkdRf;Nfj;j thl;lkhd ikdh...

NghNthkh Cu;tykh... thNakh rPf;fpukh...
jdpahf NghfDkh... Jiz VJk; ghf;fDkh...
tr;r Fwp khwpg;NghfhJ... mb Mj;jp...
gr;rfpsp ghjkhwhJ...
Vuhrp GJ uhrp... ehe;jhNd Rfthrp...
(jhdhdh...jddhd;dh...) (2)
vy;NyhUk; ghL... vd;Ndhl ML....
re;Njh\khf ,g;NghJk; vg;NghJk;...

ikdh... ikdh...
ikdh ikdh khkd; Gbr;r ikdh...
VkdRf;Nfj;j thl;lkhd ikdh...
X(cd;) taR %zhW... ,dp Ntdh jfuhW...
,J taR NfhshW... ek;k topapy NtwhU...
ikdh ikdh khkd; Gbr;r ikdh...
VkdRf;Nfj;j thl;lkhd ikdh...

ngz;:

Nrj;Jf;Fs;Ns fhytr;R ehj;J eLk; ngz;LfNs...
rPf;fpukh NghfNtZk; ehj;Jfs el;L Kb...
khkDf;F MirapNy... je;jhddh... jhddhddh...
Nrhsf;fsp Cl;btpL... je;jhddh... jhddhddh...
uhj;jpupf;F $jYf;F... je;jhddh..jhddhddh...
Nru;e;Jfpl;L Nghj;jp gL... je;jhddh...jhddhddh...

Mz;:

thl Fspu;fhj;jpUf;F... taR te;j khd; ,Uf;F...
Nfhlkofhyj;Jy... $l xUvlkpUf;F...
Mirf;nfhU jhg;gh NghlhNj... ml uhrh...
mg;Gwkh tPdh thlhNj...
ehs; Nghdh... jpUk;ghJ...X(cd;)taR vwq;fhJ...

ngz;:

jhdhdhjddhdh... jhdhdhjddhdh...

Mz;:

vg;NghJk; [hyp... NtNwJ N[hyp....
NghlhNj Ntyp... ,g;NghJk; vg;NghJk;...

ikdh... ikdh...
ikdh ikdh khkd; Gbr;r ikdh...
VkdRf;Nfj;j thl;lkhd ikdh...
X(cd;) taR %zhW... ,dp Ntdh jfuhW...
,J taR NfhshW... ek;k topapy NtwhU...
ikdh ikdh khkd; Gbr;r ikdh...
VkdRf;Nfj;j thl;lkhd ikdh...
>

Maina maina maaman pidichcha mainaa... Tamil Song Lyrics in English

Male: 

Mainaa mainaa maaman pudichcha mainaa….
Enmanasukkeththa vaattamaana mainaaa..
Un vayasu moonaaru....ini venam thagaraaru….
Idhu vayasu kolaaru....namba vazhiyile veraaru…
Mainaaa mainaa maaman pudichcha mainaa….
Enmanasukkeththa vaattamaana mainaaa..

Povomaaa oorvalamaa.... vaayenmaa seekkiramaa...
Thaniyaaga poganumaa.... thunai yedhum paakkanuma…
Vachcha kuri maaripogaadhu.....adi aaththi....
Pachchakili paadhamaaraadhu…
Enraasi pudhu raasi… naandhaane sugavaasi….
(Thaanaanaa… thananaanaa….) (2)
Ellorum paadu… ennodu aadu…
Sandhoshamaaga ippodhum eppodhum…..

Mainaa… mainaa….
Mainaa mainaa aaman pudichcha mainaa….
Enmanasukkeththa vaattamaana mainaaa..
Un vayasu moonaaru....ini venam thagaraaru….
Idhu vayasu kolaaru....namba vazhiyile veraaru…
Mainaaa mainaa maaman pudichcha mainaa….
Enmanasukkeththa vaattamaana mainaaa..

Female:

Sethukkulla kaalavachchi naaththu nadum pendugale….
Seekkiramaa pogavenum naaththugala nattu mudi…
Maamanukku aasaiyile…. Thananaanaa…. Thananaanaa…
Solakkali oottividu….. thananaanaa….. thananaanaa
Raaththirikku koodhalukku…. Thananaanaa…. thananaanaa
Serndhukittu poththi padu… thananaanaa… thananaanaa

Male:

Vaadai kulirkaaththirukku... vayasu vandha maan irukku......
Kodamazhaikaalaththula...kooda oruedamirukku…
Aasaikkoru thaappa podadhe....ada raasa...
Appurama veenaa vaadaadhe….
Naal ponaa… thirumbaadhu........ un vayasu erangaadhu….

Female:

Thaanaanaathanananaa….  Thaanaanaathananaanaa….

Male: 

Eppodhum jolly… veredhu joli….
Podadhe veli…. ipodhum eppodhum….

Mainaa… mainaa…..
Mainaa mainaa maaman pudichcha mainaa….
Enmanasukkeththa vaattamaana mainaaa..
Un vayasu moonaaru....ini venam thagaraaru….
Idhu vayasu kolaaru....namba vazhiyile veraaru…
Mainaaa mainaa maaman pudichcha mainaa….
Enmanasukkeththa vaattamaana mainaaa..

Maina maina maaman pidichcha mainaa... Video SongTamil Cooking Videos