Tamil Song Lyrics

Magarajanodu Rani Lyrics

Song : Magarajanodu Rani
Movie : Sathi Leelavathi
Singers :
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Balumahendra
Submitted By : Vijay
Viewed 2553 Times

View all Sathi Leelavathi Songs Lyrics

Tamil Lyrics

uh[NdhL uhzp te;J NrUk;
,e;j uh[Nahfk; fhyk; NjhWk; thOk;
,J kd;kj rhk;uh[;[pak;...GJ kq;fs nrhsghf;ak;
xU NghJk; FiwahJ...jpdk; $Lk; $Lk; Mde;jk;

(uh[NdhL uhzp)

fq;ifnfhU tq;f fly; Nghy; te;jhd; mtd; te;jhd;
kq;ifnfhU ,d;g fdh mtd; je;jhd; mtd; je;jhd;
fz;zpy; vd;d tz;zq;fs; rpd;d rpd;d kpd;dy;fs; (2)
Xu; fhjy; G+j;jNjh...gf;f Jiz tha;f;fhky; ngz; thbdhNyh
gf;fk; te;J ifNru gz; ghbdhNyh
xU uhfk; xU jhsk; ,iz $Lk; NghJ fhdk; jhd;

(uh[NdhL uhzp)

kd;dd; njhl jd;id je;jhs; G+k;ghit G+k;ghit
vd;ndd;dNth neQ;rpy; nfhz;lhs; Nguhir Nguhir
re;jpf;fpd;w re;ju;g;gk; rpd;dg;ngz;zpd; tpz;zg;gk; (2)
eP Nfl;f Ntz;LNkh...,yf;fzk; ghu;f;fhJ Xu; ghly; $w
,ilntsp Njhd;whJ Xu; N[hb Nru
vd;d Ntfk; vd;d jhfk; xU fhty; jhz;l $LNkh

uh[NdhL uhzp te;J NrUk;
,e;j uh[Nahfk; fhyk; NjhWk; thOk;
,J kd;kj rhk;uh[;[pak;...GJ kq;fs nrhsghf;ak;
xU NghJk; FiwahJ...jpdk; $Lk; $Lk; Mde;jk;

uh[NdhL uhzp te;J NrUk;
,e;j uh[Nahfk; fhyk; NjhWk; thOk;
kfuh[NdhL uhzp te;J NrUk;
,e;j uh[Nahfk; fhyk; NjhWk; thOk;


>

Magarajanodu Rani Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Magarajanodu Rani in english, it will be updated soon. Check back later.

Magarajanodu Rani Video Song

If you don't see the video song of Magarajanodu Rani, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos