Tamil Song Lyrics

Madhura Marikozhunthu Lyrics

Song : Madhura Marikozhunthu
Movie : Enga ooru paattukkaaran (1987)
Singers : Mano, Chitra
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Gangai Amaran
Submitted By : mr.musicc
Viewed 8016 Times

View all Enga ooru paattukkaaran (1987) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: gr;ruprp khtpbr;R...
Nfhu];: khtpbr;R...khtpbr;R
ngz;: rf;fiuapy; ghFtr;R...
Nfhu];: ghFtr;R...ghFtr;R...
ngz;: Rf;fpbr;R nksfpbr;R...
Nfhu];: nksfpbr;R...nksfpbr;R...
ngz;: gf;Ftkh fye;Jtr;R...
Nfhu];: fye;Jtr;R...fye;Jtr;R...
ngz;: mk;kDf;F khtpsf;F...
Nfhu];: vLj;J te;Njhk;...vLj;J te;Njhk;...
ngz;: mk;kdt vq;fisAk;...
Nfhu];: fhf;fNtZk;...fhf;fNtZk;...jhap...

Mz;: (kJu kupf;nfhSe;J thrk;...
V(vd;) uhrhj;jp cd;Dila Nerk;...) (2)
khNdhl ghu;t kPNdhl NrUk;... (2)
khwhk vd;d njhl;L NgRk;...
,J kiwahj vd;Dila ghrk;....

kJu kupf;nfhSe;J thrk;...
V(vd;) uhrhj;jp cd;Dila Nerk;...

Mz;: (nghl;Ldh nghl;Ltr;R ntl;L ntl;LD ntl;bGl;L...
gl;LD Nriyafl;b vl;Ltr;R ele;Jfpl;L...) (2)
fl;Ldh fl;bGl;l... neQ;r nfhQ;rk; jl;bGl;l...
ntl;Lk; ,U fz;ztr;R... vd;d fl;b Nghl;LGl;l...
ngz;: fl;L mJ xdf;F kl;Le;jhdh...
,e;j rpl;Lk;$l rpf;fpaJ Vdh...
vg;NghNjh tpl;lFiw khkh...
mJ ,U cRu fl;Lja;ah jhdh....
,J ,g;NghJ thl;Lnjd;d...
ghl;L xd;d mTj;J tpL...
kJu...

Mz;: kupf;nfhSe;J thrk;...
ngz;: V(vd;) uhrhNt cd;Dila Nerk;...
Mz;: mb kJu kupf;nfhSe;J thrk;...
ngz;: V(vd;) uhrhNt cd;Dila Nerk;...

Nfhu];: k;k;k;...k;k;k;k;...k;k;k;k;
je;jdddh...je;jdddh...je;jdddh...je;jdddh...

ngz;: (nkl;Ldh nkl;Lfl;b...,l;L fl;b ghbfpl;L...
fl;Ldh uhfk; vDk;...khiy xd;D fl;bGl;L....) (2)
Rj;Jdh Rj;jp mj...vd; fOj;jpy; Nghl;LGl;l...
xd;dkl;Lk; tpl;LGl;l...jhyp fl;l kwe;JGl;l...
Mz;: ePjhNd vd;Dila uhfk;...
vd; neQ;nry;yhk; cd;Dila jhsk;...
VNoO n[d;kk; xd;d ghLk;...
xd;Ndhl ghl;Lfhud; ghl;Lk;...
vd; kdR VNdh nfwq;Fjb...
nrwfbr;R gwf;Fjb...
kJu...

ngz;: kupf;nfhSe;J thrk;...
Mz;: V(vd;) uhrhj;jp cd;Dila Nerk;...
ngz;: khNdhl ghu;t kPNdhl NrUk;...
Mz;: khNdhl ghu;t kPNdhl NrUk;...
ngz;: khwhk vd;d njhl;L NgRk;...
Mz;: ,J kiwahj vd;Dila ghrk;...

ngz;: kJu kupf;nfhSe;J thrk;...
Mz;: V(vd;) uhrhj;jp cd;Dila Nerk;...
Mz;: kJu kupf;nfhSe;J thrk;...
ngz;: V(vd;) uhrhNt cd;Dila Nerk;...

>

Madhura Marikozhunthu Tamil Song Lyrics in English

Female: Pachcharisi Maavidichchu…… 
Chorus:  Maavidichchu… Maavidichchu….
Female: Sakkaraiyil Paaguvechchu….. 
Chorus:  Paaguvechchu… Paaguvachchu…
Female: Sukkidichchu Melagidichchu…. 
Chours:  Melagidichchu… Melagidichchu… 
Female: Pakkuvamaa Kalandhuvachchu….
Chorus:  Kalandhuvachchu….
Female: Ammanukku Maavilakku….
Chours:  Eduththu Vandhom… Eduththu Vandhom…. 
Female: Ammanava Engalaiyum…. 
Chorus:  KaakkavVenum… Kaakkavenum…. Thaayi…..

Male :     (Madhura Marikkolundhu Vaasam…
                 Ye(En) Raasaaththi Unnudaiya Nesam….) (2)
                 Maanoda Paarva Meenoda Serum… (2) 
                 Maaraama Ennai Thottu Pesum… 
                 Idhu Maraiyaadha Ennudaiya Paasam…..

                 Madhura Marikkolundhu Vaasam….
                 Ye(En) Raasaaththi Unnudaiya Nesam…

Male :      (Pottuna Pottuvachchu Vettu Vettunu Vettiputtu…. 
                 Pattunu Selaiyakatti Ettuvachchu Nadandhukittu… (2)
                 Kattuna Kattiputta…Nenja Konjam Thattiputta…. 
                 Vettum Iru Kannvachchu…Enna Katti Pottuputta……
Female:  Kattu Adhu Unakku Mattunthaana…. 
                 Indha Sittumkooda Sikkiyadhu Yena….
                 Eppodho Vittakorai Maama …
                 Adhu Iru Usura Kattudhaiya Thanaa….
                 Idhu Ippodhu Vaattudhenna…. 
                 Paattu Onna Avuththu Vidu .. 
                 Madhura…..

Male :      Marikkolundhu Vaasam….
Female : Ye(En) Raasaave Unnudaiya Nesam…
Male :      Adi Madhura Marikkolundhu Vaasam…
Female : Ye(En) Raasaave Unnudaiya Nesam….

Chorus:   Hmmm…..mmmm……mmmmm…..
                 Thanthanananaa…..thanthanananaaa…..thanthanananaa….thanthanananaa…..

Female : (Mettuna Mettukatti…Ittu Katti Paadkittu…. 
                 Kattunaa Raagam Ennum….. Maalai Onnu Kattiputtu….) (2)
                 Suththuna Suththi Adha… En Kazhuththil Pottuputta…. 
                 Onnamattum Vittuputta… Thaali Katta Marandhuputta…..
Male :      Nee thaane Ennudiaya Raagam….
                 En Nenjellaam Unnudaiya Thaalam….
                 Yezhezhu Jenamam Unna Paadum…. 
                 Unnoda Paattukkaaran Paattum…
                 En Manasu yeno Kerangudhadi…. 
                 Seragadichchu Parakkudhadi … 
                 Madhura….

Female : Marikkolundhu Vaasam….
Male :      Ye(En) Raasaaththi Unnudaiya Nesam….
Female : Maanoda Paarva Meenoda Serum…
Male :      Maanoda Paarva Meenoda Serum…
Female : Maaraama Ennai Thottu Pesum…
Male :      Idhu Maraiyaadha Ennudaiya Paasam….

Female : Madhura Marikkolundhu Vaasam…
Male :      Ye(En) Raasaaththi Unnudaiya Nesam…. 
Male:       Madhura Marikkozhundhu Vaasam….
Female : Ye(En) Raasaave Unnudaiya Nesam….

Madhura Marikozhunthu Video SongTamil Cooking Videos