Maayavi Maayavi Theeyagi

Tamil Song Lyrics

Maayavi Maayavi Theeyagi Lyrics

Song : Maayavi Maayavi Theeyagi
Movie : Mugamoodi (2012)
Singers : Chinmayi
Music : Krishnakumar (K)
Lyricist : Madhan Karky
Direction : Mysskin
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2847 Times

View all Mugamoodi (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..
jiynjhLk; miynad vOe;jpLthd; - neQ;rpy;
mizj;jpLk; kionad eidj;jpLthd;

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..

gak; %Sk; Neuk;.. jiu te;J fhg;ghd;..
Jau; nfhz;l Ngiu.. fiu nfhz;L Nru;g;ghd;..
flik Kbe;jhy; gwe;jpLthd; - ghtp
,tspd; Jauk; kwe;jpLthd;
mtNdhbts; ,jak; njhiyAk; - jdpikj;njUtpy;
,tNshltd; epoYk; miyAk;

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..
jiynjhLk; miynad vOe;jpLthd; - neQ;rpy;
mizj;jpLk; kionad eidj;jpLthd;

vOE}W Nfhb.. Kfk; ,q;F cz;L..
mofhd xd;iw.. vtu; fz;lJz;L..
kdNjhu; cUtk; tiufpwNj - fhw;wpy;
fdtha; mJTk; fiufpwNj
nfhLik mjpy; nfhLik vJNth - tpopfs; ,Ue;Jk;
cid fhzNt KbahjJNth

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..
jiynjhLk; miynad vOe;jpLthd; - neQ;rpy;
mizj;jpLk; kionad eidj;jpLthd;>

Maayavi Maayavi Theeyagi Tamil Song Lyrics in English


Maayavi maayavi theeyaagi varuvaan
Manathodum mugamoodi anithe thaan thirivaan
Thalaithodum alaiyena ezhunthiduvaan - nenjil
Inaithidum mazhaiyena nanaithiduvaan

Maayavi maayavi theeyaagi varuvaan
Manathodum mugamoodi anithe thaan thirivaan

Bayam moolum neram tharai vanthu kaappan
Thuyar konda perai karai kondu serpaan
Kadamai mudinthaal paranthiduvaan paavi
Ivalin thuyaram maranthiduvaan
Avanoodival idhayam tholaiyum - thanimaitheruvil
Ivalodavan nizhalum alaiyum

Maayavi maayavi theeyaagi varuvaan
Manathodum mugamoodi anithe thaan thirivaan
Thalaithodum alaiyena ezhunthiduvaan - nenjil
Inaithidum mazhaiyena nanaithiduvaan

Ezhunooru koodi mugam ingu undu
Alagaana ondrai evar kanda thundu
Manathor uruvam varaigirathe - kaatril
Kanavaai athuvum karaigirathe
Kodumai athil kodumai ethuvo - vizhigalil irunthum
Unai kaanave mudiyaathathuvo…

Maayavi maayavi theeyaagi varuvaan
Manathodum mugamoodi anithe thaan thirivaan
Thalai thodum alaiyena ezhunthiduvaan - nenjil
Inaithidum mazhaiyena nanaithiduvaan
 

Maayavi Maayavi Theeyagi Video Song

If you don't see the video song of Maayavi Maayavi Theeyagi, it will be updated soon. Check back later.