Tamil Song Lyrics

Maaya Machindra Lyrics

Song : Maaya Machindra
Movie : Indian (1996)
Singers : SPB, Swarnalatha
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3229 Times

View all Indian (1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : khah kr;rpe;j;uh kr;rk; ghu;f;f te;jPuh
khaq;fs; fhl;b Nkhrk; nra;Ak; khtPuh
Mz; : khwd; fiyf;$lk; kQ;rj;jpy; cUthf;Fk;
Nk];jpup fhjy; rh];jpup
ngz; : khu;gpy; tpisahl kd;dd; if tpirNghl
uhj;jpup mlr;rP Nghf;fpup
Mz; : cUkhwp cUkhwp Xtpag; ngz; cidj;Njb
tUNtNd thupj; jUNtNd
ngz; : jil jhz;Lk; giltPuh cilahf mzptPuh
jk;Guh kPl;Lk; fpq;fuh
Mz; : cid ehDk; milahJ tpopthry; milahJ
fQ;rpuh jl;lf; nfhQ;rpuh

Mz; : khah kr;rpe;j;uh kr;rk; ghu;f;f te;jhuh
khaq;fs; fhl;b
ngz; : Nkhrk; nra;Ak; khtPuh

ngz; : cd;id ehd; re;jpj;jhy;
cs;sj;jpy; jpj;jpj;Njd;
jfjpkpj; jfj;jpkpj; jhsk;
Mz; : cd;id ehd; rpe;jpj;jhy;
cz;lhFk; jpj;jpg;ig
cjLf;Fs; nghj;jp itj;Njd; ehSk;
ngz; : nghj;jp itj;j jpj;jpg;ig eP je;jhnyd;d
Kj;jkpl;L rf;fiu Neha; te;jhnyd;d
Mz; : jpdKk; jpdKk; tuyhkh
jtid Kiwapy; juyhkh
nrhy;yb Nrhd; gg;gb
ngz; : nraypy; ,wq;F rPf;fpukh
kPdk; Nk\k; ghf;fDkh
nkd;Dlh vd;idj; jpd;Dlh

Mz; : khah kr;rpe;j;uh kr;rk; ghu;f;f te;jhuh
ngz; : khaq;fs; fhl;b Nkhrk; nra;Ak; khtPuh

ngz; : md;Ng vd; Ngnud;d
ehd; thOk; Cnud;d
mupahky; cd;idf; Nfl;Nld; ehNd
Mz; : ngz;Nz vd; Ngr;nrq;Nf
ehd; thq;Fk; %r;nrq;Nf
Gupahky; jtpf;fpd;Nwd; khNd
ngz; : fhjYf;Ff; Nfs;tp Nfl;L khshja;ah
fhkDf;Fj; jhkjq;fs; Mfhja;ah
Mz; : fdypy; gdpaha; fiuNthkh
fiue;Nj ftpij tiuNthkh
Rl;bNa fd;Df; Fl;bNa
ngz; : cidAk; vidAk; GidNthkh
cyf glkha; jUNthkh
mr;rpkh nry;y G[;[pkh

Mz; : khah kr;rpe;j;uh kr;rk; ghu;f;f te;jhuh
khaq;fs; fhl;b Nkhrk; nra;Ak; khtPuh
>

Maaya Machindra Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Maaya Machindra in english, it will be updated soon. Check back later.

Maaya Machindra Video SongTamil Cooking Videos