Tamil Song Lyrics

Maaya maaya Lyrics

Song : Maaya maaya
Movie : Baba (2002)
Singers : Karthik, Sujatha
Music : A.R.Rahman
Lyricist : Vaali
Direction : Suresh Krishnan
Submitted By : Nivi
Viewed 3063 Times

View all Baba (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : N`a;a;a;a;a;...

khah khah khah vy;yhk; khah
rhah rhah rhah vy;yhk; rhah

khah khah khah vy;yhk; khah
rhah rhah rhah

Mz; : re;Njh\p re;Njh\p re;Njh\p
eP re;Njh\k; nfhz;lhLk; rd;ahrp

re;Njh\p re;Njh\p re;Njh\p
cd; - re;Njh\k; cd; ifapy; eP Nahrp

FO : khah khah ... (2)

Mz; : gl;Lk; glhkNy
njhl;Lk; njhlhkNy
(jhkiu ,iy jz;zPu; Nghy; eP
xl;b xl;lhky; ,U ) 2

FO : khah khah ...

Mz; : thrid ,Uf;Fk; tiuapdpy; rpupf;Fk;
G+f;fspd; fij jhd; G+kpapy; ekf;Fk;
cyfpdpy; vJTk; epue;juk; ,y;iy
cwq;fpLk; tiuapy; Rje;jpuk; ,y;iy
mtdtd; nrhy;thd; Mapuk; Nrjp
msg;gtd; Ngu;jhd; murpay;thjp
mjw;f;nfd;d nra;a mJ me;j gjtpapd; tpahjp
cdJ if fhy;fNs cjTk; ez;gu;fNs
jpiuf;fly; Nky; vz;iz Jspapidg; Nghy;
eP xl;b xl;lhkypU

FO : khah khah ... (2)

ngz; : fhw;Nw Ngh fhw;Nw Ngh
vd; fhjyid fz;Lg; gpb
fz;zPupy; fz;zPupy;
ehd; tiue;j fbjk; gb
khia Nghy; rhia Nghy;
fhjy; cwT Xu; ehSk; Mtjpy;iy
CNzhLk; capNuhLk;
thOk; moF ngha;ahfg; Nghtjpy;iy
fhw;Nw Ngh fhw;Nw Ngh
vd; fhjyid fz;Lg; gpb

Mz; : gl;Lk; glhkNy
ngz; : nfhQ;R guthapy;iy
Mz; : njhl;Lk; njhlhkNy
ngz; : njhl th ,lkh ,y;iy

Mz; : jhkiu ,iy jz;zPu; Nghy; eP
xl;b xl;lhky; ,U
jhkiu ,iy jz;zPu; Nghy;

ngz; : eP vd;id vz;zhky; ,U

ngz; : re;Njh\p re;Njh\p re;Njh\p
eP vd;NdhL xd;whdhy; rk;rhup
re;Njh\p re;Njh\p re;Njh\p
eP njhl;lhy; ehd; nghd;dhNtd; - cd; uhrp

FO : khah khah ... (2)

Mz; : gl;Lk; glhkNy njhl;Lk; njhlhkNy
jhkiu ,iy jz;zPu; Nghy; eP
xl;b xl;lhky; ,U
jhkiu ,iy jz;zPu; Nghy;

ngz; : eP vd;id vz;zhky; ,U
>

Maaya maaya Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Maaya maaya in english, it will be updated soon. Check back later.

Maaya maaya Video SongTamil Cooking Videos