Tamil Song Lyrics

Maane Naane Saranam Lyrics

Song : Maane Naane Saranam
Movie : Senthoora Pandi (1993)
Singers : S.N.Surendar, Swarnalatha
Music : Deva
Lyricist : Vaali, P R C Balu
Direction : S. A. Chandrasekhar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2605 Times

View all Senthoora Pandi (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (khNd ehNd.. ruzk;.. ruzk;.. kbapd; NkNy
kdjpy; VNjh.. rydk;.. rydk;.. kio te;jhNy) (2)
ngz; : (Cu; Jhq;Fk; uhj;jpup Neuk;..
,skdjpy; vj;jid jhfk;..) (2)
Mz; : ePuhL.. ,skapNy.. Nrty; $Tk; tiuapdpNy

ngz; : ehNd ehNd.. ruzk;.. ruzk;.. kbapd; NkNy
kdjpy; VNjh.. rydk;.. rydk;.. kio te;jhNy

Mz; : Mil eide;jpUf;f.. Mir jPia %l;lhjh..
Mj;jhb fhis fd;W.. thiy nky;y Ml;lhjh..
ngz; : Njfk; jOtp xU.. ahfk; nra;a $lhjh..
fhNjhuk; fd;dp G+Tk;.. fhjy; Ntjk; Xjhjh..
Mz; : kpd;rhu kpd;dy; xd;W.. nky;y.. nky;y gha..
ngz; : kPl;lhj tPiz.. ce;jd;.. khu;gpd; kPJ rha..
Mz; : GJ uhfk; euk;Gfspy;.. cUthFk; nehb nghOjpy;..

ngz; : ehNd ehNd.. ruzk;.. ruzk;.. kbapd; NkNy
Mz; : kdjpy; VNjh.. rydk;.. rydk;.. kio te;jhNy

Mz; : ghj nfhYR nfhQ;Rk;.. ghjk; vd;d G+r;nrz;lh..
ehd; jPz;Lk; mq;fk; vy;yhk;.. jpj;jpf;fpd;w fw;fz;lh..
ngz; : G+tpy; Fb ,Uf;f.. ePAk; vd;d nghd;tz;lh..
ehd; jhNd cd;id vz;zp.. rpe;jpf;fhj ehs; cz;lh..
Mz; : Mfhak; nghj;Jnfhz;L.. jz;zPu;.. tpLk; NghJ..
ngz; : MfhJ vd;W nrhy;Yk;.. Njhl;lk;.. ,q;F VJ..
Mz; : xU ghjp Fspu;e;jnjd;d.. kW ghjp nfhjpg;gnjd;d..

ngz; : ehNd ehNd.. ruzk;.. ruzk;.. kbapd; NkNy
kdjpy; VNjh.. rydk;.. rydk;.. kio te;jhNy
Mz; : khNd ehNd.. ruzk;.. ruzk;.. kbapd; NkNy
kdjpy; VNjh.. rydk;.. rydk;.. kio te;jhNy
ngz; : (Cu; Jhq;Fk; uhj;jpup Neuk;..
,skdjpy; vj;jid jhfk;..) (2)
Mz; : ePuhL.. ,skapNy.. Nrty; $Tk; tiuapdpNy

ngz; : ehNd ehNd.. ruzk;.. ruzk;.. kbapd; NkNy
Mz; : kdjpy; VNjh.. rydk;.. rydk;.. kio te;jhNy>

Maane Naane Saranam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Maane Naane Saranam in english, it will be updated soon. Check back later.

Maane Naane Saranam Video Song

If you don't see the video song of Maane Naane Saranam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos