Maalai Polzhudhin Mayakaththile Naan

Tamil Song Lyrics

Maalai Polzhudhin Mayakaththile Naan Lyrics

Song : Maalai Polzhudhin Mayakaththile Naan
Movie : Bhagyalakshmi
Singers : P. Susheela
Music : Viswanathan Ramamurthy
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 6095 Times

View all Bhagyalakshmi Songs Lyrics

Tamil Lyrics

khiy nghOjpd; kaf;fj;jpNy
ehd; fdT fz;Nld; Njhop...
kdjpy; ,Ue;Jk; thu;j;ijfs; ,y;iy
fhuzk; Vd; Njhop...
M...Mm...Mm...M
khiy nghOjpd; kaf;fj;jpNy
ehd; fdT fz;Nld; Njhop...

,d;gk; rpyehs;... Jd;gk; rpyehs;...
vd;wtu; ahu; Njhop...
,d;gk; fdtpy;...Jd;gk; vjpupy;...
fhz;gJ Vd;Njhop... fhz;gJ Vd;Njhop...
M...Mm...Mm...M
khiy nghOjpd; kaf;fj;jpNy
ehd; fdT fz;Nld; Njhop...

kzk; Kbj;jtu; Nghy;
mUfpdpNy Xu; tbT fz;Nld; Njhop...
kq;ifapd; ifapy; Fq;Fkk; je;jhu;
khiyapl;lhu; Njhop - top kwe;NjNdh...
te;jtu; neQ;rpy; rha;e;J tpl;Nld; Njhop...
mtu; kwNtd; kwNtd; vd;whu;
clNd kwe;J tpl;lhu; Njhop...
gwe;J tpl;lhu; Njhop...
M...Mm...Mm...M
khiy nghOjpd; kaf;fj;jpNy
ehd; fdT fz;Nld; Njhop...

fdtpy; te;jtu; ahu; vdf;Nfl;Nld;...
fztu; vd;whu; Njhop...
fztu; vd;why; mtu; fdT Kbe;jJk;
gpupe;jJ Vd; Njhop...
,siknay;yhk; ntWk; fdTkak;
,jpy; kiwe;jJ rpy fhyk;...
njspTk; mwpahJ KbTk; njupahJ
kaq;FJ vjpu;fhyk;... kaq;FJ vjpu;fhyk;...
M...Mm...Mm...M
khiy nghOjpd; kaf;fj;jpNy
ehd; fdT fz;Nld; Njhop...
kdjpy; ,Ue;Jk; thu;j;ijfs; ,y;iy
fhuzk; Vd; Njhop...
M...Mm...Mm...M
khiy nghOjpd; kaf;fj;jpNy
ehd; fdT fz;Nld; Njhop...
>

Maalai Polzhudhin Mayakaththile Naan Tamil Song Lyrics in English

Maalai pozhudhin mayakkaththile 
Kanavu kanden thozhi…
Manadhil irundhum vaarththaigal illai 
Kaaranam yen thozhi….
Aa….aah…aah…..aah…
Maalai pozhudhin mayakkaththile 
Naan kanavu kanden thozhi…

Inbam silanaal… thunbam silanaal…. 
Enravar yaar thozhi…
Inbam kanavil… thunbam edhiril…. 
Kaanbadhu yen thozhi….kaanbadhu yenthozhi…
Aa….aah…aah…..aah…
Maalai pozhudhin mayakkaththile 
Naan kanavukanden thozhi…..

Manam mudiththavar pol 
Aruginile or vadivu kanden thozhi
Mangaiyin kaiyil kungumam thandhar 
Maalaiyittaar thozhi - vazhi marandheno…..
Vandhavar nenjil saaindhu vitten thozhi…
Avar maraven maraven endraar 
Udane marandhu vittaar thozhi 
Parandhu vittaar thozhi….
Aa….aah…aah…..aah…
Maalai pozhudhin mayakkaththile 
Naan kanavu kanden thozhi…

Kanavil vandhavar yaar enakketten 
Kanavar enraar thozhi…
Kanavar endraal avar kanavu mudindhadhum 
Pirindhadhu yen thozhi…..
Ilamaiyellaam verum kanavumayam 
Adhil maraindhadhu sila kaalam…
Thelivum ariyaamal mudivum theriyaadhu 
Mayangudhu edhirkaalam…..mayangudhu edhirkaalam
Aa….aah…aah…..aah…
Maalai pozhudhin mayakkaththile 
Naan kanavu kanden thozhi…
Manadhil irundhum vaarththaigal illai 
Kaaranam yen thozhi….
Aa….aah…aah…..aah…
Maalai pozhudhin mayakkaththile 
Naan kanavu kanden thozhi…

Maalai Polzhudhin Mayakaththile Naan Video Song