Tamil Song Lyrics

Look Love Me Dear Lyrics

Song : Look Love Me Dear
Movie : Simla Special (1982)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, S. Janaki
Music : M S Vishwanathan
Lyricist :
Direction : Muktha Sreenivasan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3649 Times

View all Simla Special (1982) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (Yf; yt; kP bau;
yt;yp /gpfu; yh];bq; fyu;
ntz;NkfNk Xbth
ngz; : vd; cs;sjpdpy;
nts;spg;gdp ms;spj;njsp
rq;fPjNk ghb th) (2)
Mz; : Njd; nfhz;l G+Nt Njb th
ehd; nfhQ;r Ntz;Lk; ehb th

Mz; : (ePy thdj;jpy; ehd; fhZk; Nfhyk;
fhy fhyq;fs; fhzhj [hyk;) (2)
ngz; : (fhjy; vz;zq;fs; ePuLk; Xil
fd;dp G+Nkdp fz; fhl;Lk; [hil) (2)
Mz; : $e;jy; Nky; epd;W CQ;ry; Nghy; ,d;W
fhw;W tpisahLk; ehs; my;yNth

ngz; : Yf; yt; kP bau;
yPt; kP netu; N`hy;l; kP vtu;
ntz;NkfNk Xbth
Mz; : vd; cs;sjpdpy;
nts;spg;gdp ms;spj;njsp
rq;fPjNk `h ghb th

ngz; : (Nkhf uhfj;jpy; %d;DW fPjk;
Vf jhsj;jpy; neQ;NrhL NkhJk;) (2)
Mz; : (EhW re;jq;fs; ehd; $Wk;NghJ
mu;j;jk; Njhd;whky; miyghAk; khJ) (2)
ngz; : ghLk; Njd; rpe;J ahTk; ehd; je;J
ePAk; ftpahFk; nghOjy;yNth

Mz; : Yf; yt; kP bau;
yt;yp /gpfu; yh];bq; fyu;
ntz;NkfNk Xbth
ngz; : vd; cs;sjpdpy;
nts;spg;gdp ms;spj;njsp
rq;fPjNk ghb th
Mz; : Njd; nfhz;l G+Nt Njb th
ngz; : ehd; nfhQ;r Ntz;Lk; ehb th

>

Look Love Me Dear Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Look Love Me Dear in english, it will be updated soon. Check back later.

Look Love Me Dear Video SongTamil Cooking Videos