Tamil Song Lyrics

Lealakku Lealakku Leala Lyrics

Song : Lealakku Lealakku Leala
Movie : Aathi (2006)
Singers : Kay Kay, Sujatha
Music : Vidyasagar
Lyricist : Pa.Vijay
Direction : Ramana
Submitted By : Malar
Viewed 3856 Times

View all Aathi (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: Nyyf;F Nyyf;F Nyyh
,J Nyl;l];l;L jj;Jtk; Njhoh
eP Nfl;Lf;f fhJy $yh mb Nksh Nksh
V lz;lf;F lz;lf;F lz;lh
cr;rp thdj;jpy; tpupry; cz;lh
tPRk; fhj;Jf;F tUj;jk; cz;lh
ek;k kdrpy; Vz;lh
fty ahUf;F ,y;y mj fle;J NghfZk; nky;y
nuf;ifa tpupr;R nry;y xU thdkh ,y;y
Nggp Nggp XikNggp X... X....
Nlf; R+ thb tpy;Nkf; Nkup...... X..
Nggp Nggp XikNggp X... X....
Nlf; R+ thb tpy;Nkf; Nkup...... X..

Nyyf;F...

Mz;: ntz;zpyh xz;Nz xz;Z
R+upaDk; xz;Nz xz;Z
tho;f;ifAk; xz;Nz xz;Z tho;e;J ghuk;kh
G+ntd;why; thrk; vL jP vd;why; jPgk; vL
vjpYNk ed;ik cz;L tho;e;J ghuk;kh
mlNfhil xU fhyk; Fspu;thil xU fhyk;
,J fhyk; jUk; Qhdk; X..X...
ml ,d;gk; xU ghlk; tUk; Jd;gk; tUk; ghlk;
,J Vw;Wf;nfhz;L Nghdhy; kdk; vg;NghJk; ghLk;
kdrhl;rp vd;gJ Ml;rp nra;ifapy;
tPo;r;rp ,y;iyak;kh
Nggp Nggp XikNggp X... X....
Nlf; R+ thb tpy;Nkf; Nkup...... X..
Nggp Nggp XikNggp X... X....
Nlf; R+ thb tpy;Nkf; Nkup...... X..

Nyyf;F....

Mz;: ghbth uhfk; tUk; Xb th Ntfk; tUk;
ePe;jpth fiuAk; tUk; vy;yhk; ek;NkhL

ngz;: MWjy; ePAk; nrhy;y khwpNdd; nky;y nky;y
Mde;jf; fz;­u; kl;Lk; ve;jd; fz;NzhL

Mz;: tUk; Nrhfk; xU Nkfk; mJ nrhy;yhkNy NghFk;
vd;Wk; re;Njh\k; jhd; thdk; X.. X...

ngz;: tUk; fhyk; epwk; khWk; GJnjd;wy; te;J NrUk;
rpy fhaq;fSk; khWk; kdk; cd;NdhL MLk;

Mz;: ,e;j nts;is kdRk; gps;is taRk;
nfhs;is ,d;gkb
Nggp Nggp XikNggp X... X....
Nlf; R+ thb tpy;Nkf; Nkup...... X..
Nggp Nggp XikNggp X... X....
Nlf; R+ thb tpy;Nkf; Nkup...... X..

Nyyf;F...>

Lealakku Lealakku Leala Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Lealakku Lealakku Leala in english, it will be updated soon. Check back later.

Lealakku Lealakku Leala Video SongTamil Cooking Videos