Tamil Song Lyrics

Kuzhandhaiyum Deivamum Lyrics

Song : Kuzhandhaiyum Deivamum
Movie : Kuzhandhaiyum Deivamum (1965)
Singers : P. SUSHEELA
Music : M.S. VISWANATHAN
Lyricist : VAALI
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 3146 Times

View all Kuzhandhaiyum Deivamum (1965) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W
Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W
ele;jnjy;yhk; epidg;gJ jhd; Jauk; vd;W
QhdpfSk; NkijfSk; nrhd;dhu; md;W
ele;jnjy;yhk; epidg;gJ jhd; Jauk; vd;W
QhdpfSk; NkijfSk; nrhd;dhu; md;W

Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W

gpwe;J te;j NghJ neQ;rk; jpwe;jpUe;jJ
gpwe;J te;j NghJ neQ;rk; jpwe;jpUe;jJ
me;j gps;isNahL nja;tk; te;J FbapUe;jJ
me;j gps;isNahL nja;tk; te;J FbapUe;jJ
taJ te;j gpwF neQ;rpy; kaf;fk; te;jJ
taJ te;j gpwF neQ;rpy; kaf;fk; te;jJ
mq;F tho;e;jpUe;j nja;tk; nfhQ;rk; tpyfpr; nrd;wJ
mq;F tho;e;jpUe;j nja;tk; nfhQ;rk; tpyfpr; nrd;wJ

Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W

cr;rp nta;apy; R+upaid Nkfk; %LJ
cr;rp nta;apy; R+upaid Nkfk; %LJ
ek; cs;sk; vd;Dk; R+upaidf; Nfhgk; %LJ
ek; cs;sk; vd;Dk; R+upaidf; Nfhgk; %LJ
fhw;W te;jhy; kW gbAk; Nkfk; XLJ
fhw;W te;jhy; kW gbAk; Nkfk; XLJ
Ngrpf; fye;J tpl;lhy; Nfhgk; khwp NerkhFJ
Ngrpf; fye;J tpl;lhy; Nfhgk; khwp NerkhFJ

Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W

gps;isfhsha; ,Ue;jtu; jhd; ngupatuhdu;
gps;isfhsha; ,Ue;jtu; jhd; ngupatuhdu;
me;jg; ngupatu;fs; Nfhgj;jpdhy; rpwpatuhdhu;
me;jg; ngupatu;fs; Nfhgj;jpdhy; rpwpatuhdhu;
fs;skpy;yh cs;sj;jpdhy; gps;isfnsy;yhk;
fs;skpy;yh cs;sj;jpdhy; gps;isfnsy;yhk;
vd;Wk; fz;nzjpNu fhZfpd;w nja;tq;fshdhu;
vd;Wk; fz;nzjpNu fhZfpd;w nja;tq;fshdhu;

Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W
ele;jnjy;yhk; epidg;gJ jhd; Jauk; vd;W
QhdpfSk; NkijfSk; nrhd;dhu; md;W

Foe;ijAk; nja;tKk; Fzj;jhy; xd;W
Fw;wq;fis kwe;J tpLk; kdj;jhy; xd;W

>

Kuzhandhaiyum Deivamum Tamil Song Lyrics in English

Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru
Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru
Nadanthadhellam ninaipadhu than thuyaram endru
Nyaanigalum medhaigalum sonnaar andru
Nadanthadhellam ninaipadhu than thuyaram endru
Nyaanigalum medhaigalum sonnaar andru

Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru

Piranthu vantha podhu nenjam thiranthirunthadhu
Piranthu vantha podhu nenjam thiranthirunthadhu
Antha pillaiyodu deivam vanthu kudi irunthadhu
Antha pillaiyodu deivam vanthu kudi irunthadhu
Vayadhu vantha piragu nenjil mayakkam vanthadhu
Vayadhu vantha piragu nenjil mayakkam vanthadhu
Angu vaaznthiruntha deivam konjam vilagi sendrathu
Angu vaaznthiruntha deivam konjam vilagi sendrathu

Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru

Uchchi veiyil suriyanai megam moodudhu
Uchchi veiyil suriyanai megam moodudhu
Nam ullam ennum suriyanai kobam moodudhu
Nam ullam ennum suriyanai kobam moodudhu
Kaatru vanthaal maru padiyum megam odudhu
Kaatru vanthaal maru padiyum megam odudhu
Pesi kalanthu vittaal kobam maari nesamaagudhu
Pesi kalanthu vittaal kobam maari nesamaagudhu

Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru

Pillaigaalaai irunthavar than periyavaraanaar
Pillaigaalaai irunthavar than periyavaraanaar
Antha periyavargal kobathinaal siriyavaraanaar
Antha periyavargal kobathinaal siriyavaraanaar
Kallamillaa ullathinaal pillaigalellam
Kallamillaa ullathinaal pillaigalellam
Endrum kannedhire kaanugindra deivangkalaanaar
Endrum kannedhire kaanugindra deivangkalaanaar

Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru
Nadanthadhellam ninaipadhu than thuyaram endru
Nyaanigalum medhaigalum sonnaar andru

Kuzanthaiyum deivamum gunathaal ondru
Kuttrangalai maranthu vidum manathaal ondru

Kuzhandhaiyum Deivamum Video SongTamil Cooking Videos