Tamil Song Lyrics

Kuyilaanga Naanirundhenna Lyrics

Song : Kuyilaanga Naanirundhenna
Movie : Selva Magal (1967)
Singers : T.M. SOUNDARARAJAN, P. SUSHEELA
Music : M.S. VISWANATHAN
Lyricist : KANNADASAN
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 2685 Times

View all Selva Magal (1967) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Fapyhf ehd; ,Ue;njd;d
Fuyhf eP tuNtz;Lk;
ghl;lhf ehd; ,Ue;njd;d
nghUshf eP tuNtz;Lk;
tuNtz;Lk;...

Fapyhf...

ghl;NlhL nghUspUe;njd;d
muq;NfWk; ehs; tuNtz;Lk;
cd;NdhL mofpUe;njd;d
vd;NdhL eP tuNtz;Lk;
tuNtz;Lk;..

nre;jhio $e;jypNy nre;J}uk; new;wpapNy
nrt;thiog; ge;jy; Njb kq;if tUths;
fy;ahz Nksk; nfhl;l fz;ghu;it jhsk; jl;l
ngz; ghit khiy R+Lk; kd;dd; tUthd;

ghl;NlhL...

nghd;Nkdpj; Nju; mira vd; Nkdp jhq;fp tu
xd;NwhL xd;wha;f; $Lk; fhyky;yNth
epy;nyd;W ehzk; nrhy;y nry; vd;W Mir js;s
neQ;NrhL neQ;rk; ghLk; ghly; nrhy;yNth

ghl;NlhL...
>

Kuyilaanga Naanirundhenna Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kuyilaanga Naanirundhenna in english, it will be updated soon. Check back later.

Kuyilaanga Naanirundhenna Video Song

If you don't see the video song of Kuyilaanga Naanirundhenna, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos