Tamil Song Lyrics

Kuyila Pudichu Koondiladachu Lyrics

Song : Kuyila Pudichu Koondiladachu
Movie : Chinna Thambi (1991)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 3514 Times

View all Chinna Thambi (1991) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Fapy Gbr;rp $z;bylr;rp
$t nrhy;Yfpw cyfk;
kapy Gbr;rp fhy xlr;rp
Ml nrhy;Yfpw cyfk;
mJ vg;gb ghLka;ah
mJ vg;gb MLka;ah
X X X X X

(Fapy)

Mz;gps;is KbNghLk; nghd; jhyp fapW
vd;dhd;D njupahJ vdf;F...
Mj;jhns ehd; Nfl;L mwpQ;NrNd gpwF
MdhYk; gandd;d mJf;F....
Ntnud;d vy;yhNk ehd; nrQ;r ghtk;
ahu; Nky vdf;nfd;d Nfhgk;..

Xiy FbirapNy...
,e;j Vio nghwe;jJf;F
te;jJ jz;lidah..
,J nja;tj;jpd; epe;jdah...
,ij ahNuhL nrhy;y....

(Fapy)

vy;yhu;f;Fk; jiyNky vOj;njhz;Z cz;L
vd;dhz;Z ahu; nrhy;yf;$Lk;
fz;zPiu Flk; nfhz;L tbr;rhYk; $l
ve;ehSk; mopahky; thOk;
ahuhu;f;F vJntd;W tpjpNghLk; ghij
NghdhYk; te;jhYk; mJjhd;

Vio vd; thrYf;F...
te;jJ G+q;FUtp
Nfhio vd;W ,Ue;Njd;...
NghdJ if eOtp
,ij ahnuhL nrhy;y ....

(Fapy)>

Kuyila Pudichu Koondiladachu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kuyila Pudichu Koondiladachu in english, it will be updated soon. Check back later.

Kuyila Pudichu Koondiladachu Video Song

If you don't see the video song of Kuyila Pudichu Koondiladachu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos