Kuuda Varuviyaa

Tamil Song Lyrics

Kuuda Varuviyaa Lyrics

Song : Kuuda Varuviyaa
Movie : Vaalmuki (2009)
Singers :
Music : Illayaraja
Lyricist :
Direction : G Ananda Narayanan
Submitted By : Sofe_Kannu
Viewed 2246 Times

View all Vaalmuki (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

$l tUtpah vd; $l tUtpah...
$l tUtpah vd; $l tUtpah...

iffNyhL iffy; Nfhu;j;J
fhyk; KOJk; tpyfhky;...
gfYk; ,uTk; gazk; KOJk;
ghij khup Nghfhky;...
topj;Jid vd ePAk; flrptiu
vd;NdhL....

$l tUtpah vd; $l tUtpah...
$l tUtpah vd; $l tUtpah...

ruzk;-1

vd;id vLj;J ce;jd; ifapy;....
,d;W je;Njd; vd;W
,d;W epidj;Njd; md;W
ele;j me;j tpe;ijfis
kyu; tdk; G+ G+g;gJk;
tpUe;Njd Njd; jUtJk;
xU kdk; Xu; NehbapNy
jd;id ,oe;Nj jtpg;gJk;

vd;dntd;W.... `h `h `h `h `h
vd;dntd;W Gupe;jjpd;W ,jw;f;F
vJ vq;F fhuzk;...
ePapy;yhky; tho;f;if xd;W
,dpnaJ.....

$l tUtpah vd; $l tUtpah...
$l tUtpah vd; $l tUtpah...

ruzk;-2

ahUk;kpy;yh fhjy; jPtpy;
cyfpy; Xu; %iyapy;..
jd;de;jdpNa nfhbiy mikj;J
md;G gupkhuyhk;....
jiutUk; thd; Njtij
kyiyfs; Nghy; tuLNk...
fe;ju;t fhe;jq;fspd;
mKjpid jhd; juLNk

nts;sp gdpapd;... `h `h `h `h `h
nts;sp gdpapd; kiyapd; Xuk;
itukzpj; Njb Cu;tyk;....
fz;zpy; kpd;Dk; fd;dp
fdT edthf....

$l tUtpah vd; $l tUtpah...
$l tUtpah vd; $l tUtpah...

iffNyhL iffy; Nfhu;j;J
fhyk; KOJk; tpyfhky;...
gfYk; ,uTk; gazk; KOJk;
ghij khup Nghfhky;...
topj;Jid vd ePAk; flrptiu
vd;NdhL....

$l tUtpah vd; $l tUtpah...
$l tUtpah vd; $l tUtpah...>

Kuuda Varuviyaa Tamil Song Lyrics in English

Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa
Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa

Kaigalodu kaigal korthu
Kaalam muzhudhum vilagaamal
Pagalum iravum payanam muzhudhum
Paadhai maari pogaamal
Vazhithunai ena neeyum kadaisivarai 
Ennodu…

Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa
Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa

Ennai eduthu undhan kaiyil
Endru thandhen endru
Indru ninaithen andru 
Nadandha andha vindhaigalai
Malar vanam poo pooppadhum
Virundhena then tharuvadhum
Oru manam or nodiyile
Thannai izhandhe thavippadhum

Ennavendru… haa… haa… haa…
Ennavendru purindhadhindru idharkku
Edhu ingu kaaranam
Neeyillaamal vaazhkkai ondru 
Iniyedhu

Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa
Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa

Yaarumillaa kaadhal theevil
Ulagil or moolaiyil
Thannanthaniyae kudilai amaithu
Anbu parimaaralaam
Tharaivarum vaan dhevadhai
Mazhalaigal pol varattume
Gandharva gaanangalin
Amudhinai thaan tharattume

Velli paniyin… haa… haa… haa…
Velli paniyin malaiyin oram
Vairamani thedi oorvalam
Kannil minnum kanni 
Kanavu nanavaaga….

Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa
Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa

Kaigalodu kaigal korthu
Kaalam muzhudhum vilagaamal
Pagalum iravum payanam muzhudhum
Paadhai maari pogaamal
Vazhithunai ena neeyum kadaisivarai 
Ennodu…

Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa
Kooda varuviyaa en kooda varuviyaa

Kuuda Varuviyaa Video Song