Tamil Song Lyrics

Kungumam Manjalukku Lyrics

Song : Kungumam Manjalukku
Movie : Enga Mudhalali
Singers : K.J. Yesudoss, S. Janaki
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 9426 Times

View all Enga Mudhalali Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if kzk; nfhz;l ehs; ey;y ehs;

(Fq;Fkk;)
vd; tho;tpy; jPgk; je;j NguoNf...
vd; khu;gpy; rha te;j G+q;nfhbNa...
vd;dhSk; ,d;gk; xU Nfhb...

Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if ,q;F te;j ehs; ey;y ehs;
vd; tho;tpy; jPgk; je;j NguoNf...
vd; khu;gpy; Nru te;j kd;dtNu...
vd;dhSk; ,d;gk; xU Nfhb...

Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if ,q;F te;j ehs; ey;y ehs;

G+Nkdp [hil nrhy;Yk; Nfhynkd;d...
G+e;njd;wy; Mb tUk; [hynkd;d...
Mirf;F ehzk; ,y;iy Njb te;Njd;
G+i[f;F ghYk; gok; nfhz;L te;Njd;
kQ;rj;jpy; cd;id itj;J
nrhu;f;fj;ij ehd; tbg;Ngd;
neQ;rj;jpy; cd;id itj;J
,d;gj;ij ehd; gbg;Ngd;
uhj;jpup Neuk; te;j RfNk...RfNk...
G+j;jJ nkhl;L xd;W RfNk...RfNk...
vd;dhSk; ,d;gk; xU Nfhb...

Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if kzk; nfhz;l ehs; ey;y ehs;

(Fq;Fkk;)
vd; tho;tpy; jPgk; je;j NguoNf...
vd; khu;gpy; rha te;j G+q;nfhbNa...
vd;dhSk; ,d;gk; xU Nfhb...

Fq;Fkk; kQSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if kzk; nfhz;l ehs; ey;y ehs;

khu;fop khjj;jpy; ehd; MshNdd;
khkidj; Njbj; Njb EhyhNdd;
Ehiy ehd; khiyahf;fp #ll;Lkh...
#lhf Kj;jf; fiy $wl;Lkh...
$uhd ghu;it vd;id
Ntyhf Fj;Jja;ah
Ntyhd tpopfs; vd;Nky;
ghahky; ghAjk;kh..
gha;fpd;w ghij vy;yhk; RfNk...RfNk...
ghu;f;fpd;w gf;fk; vy;yhk; RfNk...RfNk...
vd;dhSk; ,d;gk; xU Nfhb...

Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if ,q;F te;j ehs; ey;y ehs;
vd; tho;tpy; jPgk; je;j NguoNf...
vd; khu;gpy; Nru te;j kd;dtNu...
vd;dhSk; ,d;gk; xU Nfhb...

Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if ,q;F te;j ehs; ey;y ehs;
Fq;Fkk; kQ;rSf;F ,d;Wjhd; ey;y ehs;
kq;fy kq;if kzk; nfhz;l ehs; ey;y ehs;

>

Kungumam Manjalukku Tamil Song Lyrics in English

Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai manam konda naal nalla naal

(Mungumam)
En vaazhvil dheebam thandha perazhage…
En maarbil saaya vantha poongkodiye….
Ennaalum inbam oru kodi...

Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai ingu vantha naal nalla naal
En vaazhvil dheebam thandha perazhage…
En maarbil sera vantha mannavare…
Ennaalum inbam oru kodi...

Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai ingu vantha naal nalla naal

Poomeni jaadai sollum kolamenna…
Poondhendral aadi varum jaalamenna…
Aasaikku naanam illai thedi vanthen
Poojaikku paalum pazham kondu vanthen
Manjaththil unnai vaiththu 
Sorgaththai naan vadippen
Nenjaththil unnai vaiththu 
Inbathai naan padippen
Raathiri neram vanthaal sugame…. Sugame…..
Poothadhu mottu ondru sugame…. Sugame…….
Ennaalum inbam oru kodi...

(Kungumam)
En vaazhvil dheebam thandha perazhage…
En maarbil saaya vantha poongkodiye….
Ennaalum inbam oru kodi...

Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai manam konda naal nalla naal

Maargazhi maadhathil naan aalaanen
Maamanai thedi thedi noolaanen
Noolai naan maalaiyaakki soodattumaa…
Soodaaga mutha kalai koorattumaa….
Kooraana paarvai ennai 
Velaaga kuthudhaiyaa
Velaana vizhigal enmel 
Paayaamal paayudhammaa…
Paaigindra paadhai engum sugame…. Sugame…..
Paarkindra pakkam ellaam sugame… sugame…..
Ennaalum inbam oru kodi...


Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai ingu vantha naal nalla naal
En vaazhvil dheebam thandha perazhage….
En maarbil sera vantha mannavare….
Ennaalum inbam oru kodi...

Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai ingu vantha naal nalla naal
Kungumam manjalukku indruthaan nalla naal
Mangala mangai manam konda naal nalla naal

Kungumam Manjalukku Video SongTamil Cooking Videos