Kummango Kummango

Tamil Song Lyrics

Kummango Kummango Lyrics

Song : Kummango Kummango
Movie : Machi (2004)
Singers : Gaana Pazhani
Music : A.R. Rehana
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Ithayakani
Viewed 7550 Times

View all Machi (2004) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cg;G ,y;yh gz;lk; mJ Fg;igf;fpjhd;
NghFklh
kg;G ,y;yh tho;f;if mJ...rg;Gd;D jhd;
MFklh

v Fk;khq;Nfh Fk;khq;Nfh nfhf;fuf;Nfh
Fk;khq;Nfh
$l;lhsp $l;LNru;e;J $j;jbf;Fk; Fk;khq;Nfh
gpnuz;Lq;f Kd;dhb cyfk; J}R Fk;khq;Nfh
gpnuz;Lq;f ,y;yhq;fhl;b epAk; Y}R
Fk;khq;Nfh
[pfpup Njh];J [pfpup Njh];J ehklh
[gUj];j [gUj];j thOlh
v Fk;khq;Nfh Fk;khq;Nfh nfhf;fuf;Nfh
Fk;khq;Nfh
$l;lhsp $l;LNru;e;J $j;jbf;Fk; Fk;khq;Nfh

(v khkh v khkh khkh khkh khkh khkh)

fhiyy Nkup nghz;Z ghu;j;jhlh kj;jpahdk;
E}u;[fhD Nfl;lhlh.....
rhaq;fhyk; Uf;Fkzp $g;l;lh lh.....
ml vy;yh nghd;Dk; lhlh G+l;lhlh.....

fz;zhy fTj;JLth iffhup iffOtp
tpl;LLth thahb
[hilapy uTRtpl;lh rpq;fhup ,t [fh thq;Fk;
[f[hy fpy;yhb

[pfpup Njh];J [pfpup Njh];J ehklh
[gUj];j [gUj];j thOlh
v Fk;khq;Nfh Fk;khq;Nfh nfhf;fuf;Nfh
Fk;khq;Nfh
$l;lhsp $l;LNru;e;J $j;jbf;Fk; Fk;khq;Nfh

thypg taR ,J jhq;fhJ [hypah tho kdR
Vq;FJ
Nghd;Dq;nfy;yhk; gd;Djg;gh uhTb
ez;gh ey;y nghz;z ghu;j;J ePAk;.......lhtb
fhf;fh Fapy Nghy $thJ gPUk; NkhUk; xd;d
MfhJ
ghthl Nriy vy;yhk; Nt];Llh
ml iel;b Nghl;l gpfU nuhk;g ng];l;L lh
[pfpup Njh];J [pfpup Njh];J ehklh
[gUj];j [gUj];j thOlh

v Fk;khq;Nfh Fk;khq;Nfh nfhf;fuf;Nfh
Fk;khq;Nfh
$l;lhsp $l;LNru;e;J $j;jbf;Fk; Fk;khq;Nfh
gpnuz;Lq;f Kd;dhb cyfk; J}R Fk;khq;Nfh
gpnuz;Lq;f ,y;yhq;fhl;b epAk; Y}R
Fk;khq;Nfh
[pfpup Njh];J [pfpup Njh];J ehklh
[gUj];j [gUj];j thOlh
v Fk;khq;Nfh Fk;khq;Nfh nfhf;fuf;Nfh
Fk;khq;Nfh
$l;lhsp $l;LNru;e;J $j;jbf;Fk; Fk;khq;Nfh>

Kummango Kummango Tamil Song Lyrics in English

Uppu illa pandam adhu kuppaikithaan
Pogumada
Mappu illa vaazhkai adhu… sappunnu than
Aagumada

Hei kummaango kummaango kokkarakko
Kummaango
Koottaali koottusernthu kooththadikkum kummaango
Frienduinga munnaadi ulagam thusu kummaango
Frienduinga illaankaatti niyum loosu
Kummaango
Jigiri dhosthu jigiri dhosthu naamada
Jabaruthastha jabaruthastha vaazhuda
Hei kummaango kummaango kokkarakko
Kummaango
Koottaali koottusernthu kooththadikkum kummaango

(Hei mama he mama mama mama mama mama)

Kaalaila mery ponnu paaththaada maththiyaanam
Noorjagaanu kettaata….
Saayangaalam rukkumani koopta da….
Ada ellaam ponnum tata poottaada…

Kannaala kavuththuduva kaikaari kaikazhuvi
Vittuduva vaayaadi
Jaadaiyila ravusuvitta singaari iva jaga vaangum
Jagajaala killaadi

Jigiri dhosthu jigiri dhosthu naamada
Jabaruthastha jabaruthastha vaazhuda
Hei kummaango kummaango kokkarakko
Kummaango
Koottaali koottusernthu kooththadikkum kummaango

Valiba vayasu idhu thaangaathu jolya vaazha manasu
Yenguthu
Ponnunkellaam pannuthappa rowdy
Nanba nalla ponna paarthu neeyum ….. daavadi
Kaakka kuyila pola koovaathu beerum moorum onna
Aagaathu
Paavaada selai ellaam weastda
Ada nighty potta figaru rumba best da
Jigiri dhosthu jigiri dhosthu naamada
Jabaruthastha jabaruthastha vaazhuda

Hei kummaango kummaango kokkarakko
Kummaango
Koottaali koottusernthu kooththadikkum kummaango
Frienduinga munnaadi ulagam thusu kummaango
Frienduinga illaankaatti niyum loosu
Kummaango
Jigiri dhosthu jigiri dhosthu naamada
Jabaruthastha jabaruthastha vaazhuda
Hei kummaango kummaango kokkarakko
Kummaango
Koottaali koottusernthu kooththadikkum kummaango

Kummango Kummango Video Song

na