Tamil Song Lyrics

Krishna Krishna Lyrics

Song : Krishna Krishna
Movie : Dumm Dumm Dumm (2001)
Singers : Febi Mani, Harish Raghavendra, Karthik Raja
Music : Karthik Raja
Lyricist : Vaali
Direction : Alaga Perumal
Submitted By : Nivi
Viewed 3798 Times

View all Dumm Dumm Dumm (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fpU\;zh fpU\;zh `pNah fpU\;zh
vd;Ndhl /Ngtupl; fhl; eP
xd;dh nuz;lh fu;y; /g;nuz;l;]; jhd;
cd;Ndhl thupR vd;dg; ghU eP

Nlbq; cz;L lhd;]pq; cz;L
jpdk; yPiy yPiy jhd;
[py; [py;nyd;W $j;jbf;Fk; $l;lk; ekf;F
Lk; Lk; Lk; Nksq; nfhl;b fhy;fl;L vJf;F
fy;Yhupapy; vj;jidNah fd;dp kapy; jhd;
fl;bf; nfhz;lhy; tho;f;if xU nrd;l;uy; n[apy; jhd;


V N[hf; nrhy;Yfpd;w V[;
Ntz;lhk; ekf;F xU Nf[;
kdk; NghFk; khu;f;fj;jpNy Nghlh Ngh

lhy;/gpd; [hjp ek;k cs;sk;
l;tp];l; lhd;]; Mbf; nfhz;L Js;Sk; ez;gh

eP gh];;l; /Gl; Nghyj; jhNd thypgj;j vz;Z
mij Mwg; Nghl;L tpl;lh Nl];Nl Nghr;Rlh

nth nth nth nth nth nth Nth

N` [py; [py;nyd;W $j;jbf;Fk; $l;lk; ekf;F
Lk; Lk; Lk; Nksq; nfhl;b fhy;fl;L vJf;F
fy;Yhupapy; vj;jidNah fd;dp kapy; jhd;
fl;bf; nfhz;lhy; tho;f;if xU nrd;l;uy; n[apy; jhd;

fpU\;zh fpU\;zh kha fpU\;zh
vd;Ndhl /Ngtupl; fhl; eP
xd;dh nuz;lh fu;y; /g;nuz;l;]; jhd;
cd;Ndhl thupR vd;dg; ghU eP


........ Ml;lk; ghikg; NghNy
Nghlh gha;e;J tpz;zpd; NkNy
kio Nkfk; Njhis njhl;L thlh th

,d;lu;ndl;by; kl;Lk; Nkhfk;
,isQu; New;W rpf;Fk; khw;wk; ez;gh

G+khiy Nghlj; jhNd Njit ,y;iy ahUk;
ehk gps;is Fl;bg; ngw Neuk; ,y;iyNa

n`h n`h n`h n`h n`h n`h N`h

fy;Yhupapy; vj;jidNah fd;dp kapy; jhd;
fl;bf; nfhz;lhy; tho;f;if xU nrd;l;uy; n[apy; jhd;

fpU\;zh fpU\;zh kha fpU\;zh
vd;Ndhl /Ngtupl; fhl; eP
xd;dh nuz;lh fu;y; /g;nuz;l;]; jhd;
cd;Ndhl thupR vd;dg; ghU eP

Nlbq; cz;L lhd;]pq; cz;L
jpdk; yPiy yPiy jhd;

nth nth nth nth nth nth Nth

fy;Yhupapy; vj;jidNah fd;dp kapy; jhd;
fl;bf; nfhz;lhy; tho;f;if xU nrd;l;uy; n[apy; jhd

N` [py; [py;nyd;W $j;jbf;Fk; $l;lk; ekf;F
Lk; Lk; Lk; Nksq; nfhl;b fhy;fl;L vJf;F
>

Krishna Krishna Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Krishna Krishna in english, it will be updated soon. Check back later.

Krishna Krishna Video Song

If you don't see the video song of Krishna Krishna, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos