Tamil Song Lyrics

Kottukali Kottu Naayanam Lyrics

Song : Kottukali Kottu Naayanam
Movie : Chinnavar (1992)
Singers : S.P.Balasubramaniam, Chithra
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist : Gangai Amaran
Direction : Gangai Amaran
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5751 Times

View all Chinnavar (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : nfhl;Lf;fsp nfhl;L ehadk;.. Nff;FJ.. thl;LJ..
fl;b fye;jplth fz;Nz.. gl;L fsQ;rpaNk
njhl;L Fytpl th ngz;Nz.. Kj;J jputpaNk
ngz; : nts;spkzpr; rj;jk; Js;sp Fjpj;njhU.. jhsk;.. Nghl
nts;sp miyAld; nry;y fay;fSk;.. ehSk;.. $l

Mz; : nfhl;Lf;fsp nfhl;L ehadk;.. Nff;FJ.. thl;LJ..
fl;b fye;jplth fz;Nz.. gl;L fsQ;rpaNk
ngz; : njhl;L Fytpl th md;Ng.. Kj;J jputpaNk

ngz; : rpd;dtu ghu;f;Fk; NghJ.. Njfk; Nkhfk; Nff;FJ
kd;dtU $Lk; NghJ.. khaf;fkhFJ
Mz; : fz; ,uz;Lk; [hyk; Ngrp.. fhjy; Nghij Vj;JJ
nghz;Z ,l;l Jhz;by; vd;id.. Nghl;L ,Of;FJ
ngz; : Nfhb Mir $b $b Nfhyk; NghLJ
Mz; : Nfhyk; Nghl;L ghb ghb jhsk; NghLJ
ngz; : uh[ uh[Dk;.. if Nfhu;j;j uhzp MfZk;
Mz; : fhjy; rhfuk;.. mjpy; ,d;g Njhzp NghfDk;
ngz; : VO Nyhfk;.. khiy Nghl.. tho;e;J ghu;f;fZk;

Mz; : nfhl;Lf;fsp nfhl;L ehadk;.. Nff;FJ.. thl;LJ..
fl;b fye;jplth fz;Nz.. gl;L fsQ;rpaNk
njhl;L Fytpl th ngz;Nz.. Kj;J jputpaNk
ngz; : nts;spkzpr; rj;jk; Js;sp Fjpj;njhU.. jhsk;.. Nghl
nts;sp miyAld; nry;y fay;fSk;.. ehSk;.. $l

Mz; : nfhl;Lf;fsp nfhl;L ehadk;.. Nff;FJ.. thl;LJ..
fl;b fye;jplth fz;Nz.. gl;L fsQ;rpaNk
ngz; : njhl;L Fytpl th md;Ng.. Kj;J jputpaNk

Mz; : Kj;J kzp khiy Nghy.. Nkhjp ghu;f;f Mir jhd;
ntl;fk; ,dp Xl NtZk;.. tpyfp Jhuk; jhd;
ngz; : nghl;L itj;J G+itr; #b.. ghu;j;J Vq;Fk; ghit jhd;
njhl;lizj;J Jhf;Fk; NghJ.. jPUk; ghuk; jhd;
Mz; : fhj;J thf;fpy; G+j;j thrk; fd;dp thrk; jhd;
ngz; : Nej;J G+j;j G+tpd; kPJ vd;d ghrk; jhd;
Mz; : %l %lNt.. vd;Ndhl Nkhfk; VWJ
ngz; : ghl ghlNt.. vd;Ndhl ghLk; NrUJ
Njl Njl.. Nfhb Nfhb.. Nrjp njupAJ

ngz; : nfhl;Lf;fsp nfhl;L ehadk;.. Nff;FJ.. thl;LJ..
fl;b fye;jplth fz;zh.. gl;L fsQ;rpaNk
njhl;L Fytpl th md;Ng.. Kj;J jputpaNk
Mz; : nts;spkzpr; rj;jk; Js;sp Fjpj;njhU.. jhsk;.. Nghl
nts;sp miyAld; nry;y fay;fSk;.. ehSk;.. $l

ngz; : nfhl;Lf;fsp nfhl;L ehadk;.. Nff;FJ.. thl;LJ..
fl;b fye;jplth fz;zh.. gl;L fsQ;rpaNk
Mz; : njhl;L Fytpl th ngz;Nz.. Kj;J jputpaNk
>

Kottukali Kottu Naayanam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kottukali Kottu Naayanam in english, it will be updated soon. Check back later.

Kottukali Kottu Naayanam Video Song

If you don't see the video song of Kottukali Kottu Naayanam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos