Kondaiyil Thaalam Poo

Tamil Song Lyrics

Kondaiyil Thaalam Poo Lyrics

Song : Kondaiyil Thaalam Poo
Movie : Annamalai (1992)
Singers : S.P Balasubramaniyam, K.S Chitra
Music : Deva
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5883 Times

View all Annamalai (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (nfhz;ilapy; jhok; G+ neQ;rpNy thio G+
$ilapy; vd;d G+.. F\;G+ vd; F\;G+) (2)
cd;dhl;lk; nghk;gs ahub
,e;j Cnuy;yhk; cd; Ngr;R jhdb
my;ypuhzp vd; mUfpy; th eP
Ky;iyNa Ml th Kj;jk; fz;L Nghlth

ngz; : tPuj;jpy; kd;dd; eP ntw;wpapy; fz;zd; eP
vd;WNk uh[h eP... u[pdp eP u[pdp
cz;ikf;F Ngu; nrhy;Yk; kdpjNd
eP xU Nfhb Mz;fspd; fiyQNd
kpd;dy; Nghy eP te;J epd;why;
$l;lk; if jl;LNk Nfhb G+f;fs; nfhl;LNk

Mz; : nfhz;ilapy; jhok; G+ neQ;rpNy thio G+
$ilapy; vd;d G+.. F\;G+ vd; F\;G+

Mz; : gQ;Rnkj;j fhy; nkhsr;rp
ele;J te;jj Nghy
eP Rj;jp te;J ,Of;FwpNa
Rk;kh nfle;j Ms
M...m`h...N` N`...m`h
ngz; : fd;W fz;lh fapuUf;Fk;
fuhd; gRt Nghy
eP vJf;f te;jh tOf;Fija;ah
,Oj;J fl;ba Nry
Mz; : fz;lhq;fp Nriyahf khwth
Xd; fz;zhb Nkdp njhl;L %lth
ngz; : fy;ahz jhyp fl;b Gl;L
fl;by; NkyhL [y;ypfl;L
Mz; : Mdp te;jh.. jhyp te;J..
fl;LNtd; rj;jpak; ,d;Dk; vd;d gj;jpak;

ngz; : tPuj;jpy; kd;dd; eP ntw;wpapy; fz;zd; eP
vd;WNk uh[h eP... u[pdp eP u[pdp

ngz; : kpd;dy; Nghy eP elf;Fk;
RWRWg;g ghj;J
[d;dy; jpwe;J nfhz;lija;ah
rdpf;fpok Nej;J
`h...m`h...`h..
Mz; : jh[;kfhy; ele;J te;J
jOtpf;nfhz;lj ghj;J
mb jz;zpahf Ntu;j;J Nghr;R
rl;ilnay;yhk; Nej;J
ngz; : cd; fz;zpy; fhe;j rf;jp cs;sJ
mJ vd; fz;iz te;J te;J fps;SJ
Mz; : fz;Zf;Fs; ghu;j;Njd; fhjy; kr;rk;
fy;ahzk; Mdhy; ,d;Dk; nrhr;rk;
ngz; : me;j Nahfk; te;J Nru;e;jh
fz;fSk; Jhq;Fkh fl;by; vd;d jhq;Fkh

Mz; : F\;G+.. F\;G+.. F\;G+..
nfhz;ilapy; jhok; G+ neQ;rpNy thio G+
$ilapy; vd;d G+.. F\;G+ vd; F\;G+
cd;dhl;lk; nghk;gs ahub
,e;j Cnuy;yhk; cd; Ngr;R jhdb
my;ypuhzp vd; mUfpy; th eP
Ky;iyNa Ml th Kj;jk; nuz;L Nghlth

ngz; : tPuj;jpy; kd;dd; eP ntw;wpapy; fz;zd; eP
vd;WNk uh[h eP... u[pdp eP u[pdp>

Kondaiyil Thaalam Poo Tamil Song Lyrics in English

Male: (Kondaiyil thaazham poo nenjiley vaazha poo
Koodaiyil enna poo… kushpoo en kushpoo) (2)
Unnaattam pobala yaaradi 
Intha oorellaam un pechu thaanadi
Alliraani en arugil vaa nee
Mullaiye aada vaa mutham renum podavaa

Female: Veerathil mannan nee vetriyil kannan nee
Endrumey raja nee…. Rajini  nee rajini
Unmaikku per sollum manithane 
Nee oru kodi aangalin kalanjane
Minnal pola nee vanthu nidraal
Koottam kaithattumey kodi pookkal kottumey 

Male: Kondaiyil thaazham poo nenjiley vaazha poo
Koodaiyil enna poo… kushpoo en kushpoo

Male: Panjumeththa kaal mulaichu 
Nadanthu vanthaathu pola
Nee suththi vanthu izhukkuriye 
Summaa kedantha aala
Ah… aha…ho ho…aha…
Female: Kandru kandaa kiyirukkum 
Kaaraan pasuva pola
Nee edhukka vanthaa vazhukkuthaiyaa 
Izhuththu kattiya sela
Male: Kandaangi selaiyaaga maaravaa 
On kannaadi meni thottu moodavaa
Female: Kalyaana thaali katti puttu
Kattil mel aadu jallikkattu
Male: Aani vanthaa… thaali vanthu…. 
Kattuven saththiyam innum enna paththiyam 

Female: Veerathil mannan nee vetriyil kannan nee
Endrume raja nee… rajini nee rajini

Female:  Minnal pola nee nadakkum 
Surusuruppu paarthu
Jannal thiranthu kondadhaiyaa 
Sanikkizhamai neththu
Haa.. aha.. ha…
Male: Tajmagal nadanthu vanthu 
Thazhuvi kodatha paaththu
Adi thaaniyaaga verththu pochi 
Sattaiyellaam nethu
Female: Un kannil kaantha sakthi ullathu 
Athu en kannai vanthu vanthu killuthu
Male: Kannukkul paarthen kaadhal macham
Kalyaanam aanaal innum socham
Female: Andha yogam vanthu sernthaa
Kangalum thoongumaa kattil enna thaangumaa

Male: Kushpoo kushpoo kushpoo... 
Kondaiyil thaazham poo nenjiley vaazha poo
Koodaiyil enna poo… kushpoo en kushpoo
Unnaattam pobala yaaradi 
Intha oorellaam un pechu thaanadi
Alliraani en arugil vaa nee
Mullaiye aada vaa mutham renum podavaa

Female: Veerathil mannan nee vetriyil kannan nee
Endrumey raja nee…. Rajini  nee rajini

Kondaiyil Thaalam Poo Video Song