Tamil Song Lyrics

Kollaiyile Thennai Vaithu Lyrics

Song : Kollaiyile Thennai Vaithu
Movie : Kaadhalan (1994)
Singers : Jayachadran P
Music : Rahman AR
Lyricist :
Direction : Shankar
Submitted By : Nivi
Viewed 7446 Times

View all Kaadhalan (1994) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nfhy;iyapNy njd;id itj;J
FWj;Njhiy ngl;b nrQ;R
rPdp Nghl;L eP jpq;f
nry;ykha; gpwe;jtNsh (2)

kuf;fpisapy; njhl;by; fl;l
khkdtd; nkl;Lf; fl;l
muz;kidia tpl;L te;j
my;yp uhzp fz; cwq;F (2)

nfhy;iyapNy njd;id itj;J
FWj;Njhiy ngl;b nrQ;R
rPdp Nghl;L eP jpq;f
nry;ykha; gpwe;jtNsh>

Kollaiyile Thennai Vaithu Tamil Song Lyrics in English

Kollaiyile thennai vaithu
Kurutholai petti senju
Seeni pottu nee thinga
Chellamaai pirandhavalo (2)

Marakkilayil thottil katta
Mamanavan mettu katta
Aranmanaiya vittu vandha
Alli rani kan urangu (2)

Kollaiyile thennai vaithu
Kurutholai petti senju
Seeni pottu nee thinga
Chellamai pirandhavalo

Kollaiyile Thennai Vaithu Video SongTamil Cooking Videos