Tamil Song Lyrics

Koduthu Par Par Unmai Lyrics

Song : Koduthu Par Par Unmai
Movie : Vidivelli (1960)
Singers : A.M. RAJA, JIKKI, P. SUSHEELA, THIRUCHI LOGANATHAN
Music : A.M. RAJA
Lyricist : MARUDAKASI
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 2904 Times

View all Vidivelli (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nfhLj;Jg; ghu; ghu; ghu; cz;ik md;ig
epidj;Jg; ghu; ghu; ghu; mjd; njk;ig
cau;T jho;ntDk; Ngjj;ijg; Nghf;Fk;
,Utu; tho;tpdpy; ,d;gj;ijr; Nru;f;Fk;

nfhLj;J

fz;Zf;Fs; kpd;dy; ntl;ilf; fhl;Lfpd;w fz;zk;kh
fd;dj;jpy; Mg;gps; te;J fha;j;jpUg;gnjd;dk;kh
cz;gjw;fhFkh cd; grp jPUkh
cs;sijf; Nfl;lhNy vd; kPJ Nfhgkh

nfhLj;J

fw;gid cq;fSf;Nf nrhe;jk; vd;w vz;zkh
ru;f;fiug; ghFk; ce;jd; ehtpy; te;jnjd;dkh
gpwtpapy; te;jjh ? ngz; md;G je;jjh ?
,unty;yhk; cwthLk; fdthNy Nru;e;jjh ?

nfhLj;J

Ml;lj;jpy; NjhifNahL Nghl;b NghLk; Ky;iyNa
Xl;lj;jpy; vd;id ePAk; nty;tjw;F ,y;iyNa
Njhw;wj;jpy; Ky;iy ehd; Xl;lj;jpy; Gs;sp khd;
Nghl;bAk; Nghl;lhNy jtwhky; nty;YNtd;

nfhLj;J

cd;dhNy ve;jd; cs;sk; CQ;ry; NghNy MLNj
gpd;dhNy Rj;jpr; Rj;jpj; jhsnky;yhk; NghLNj
fhyj;jpd; Nfhykh fhjypd; [hykh
fhzhj GJtho;T fz; ,d;W fhZNj

nfhLj;J

>

Koduthu Par Par Unmai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Koduthu Par Par Unmai in english, it will be updated soon. Check back later.

Koduthu Par Par Unmai Video Song

If you don't see the video song of Koduthu Par Par Unmai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos