Tamil Song Lyrics

Kodu Poatta Lyrics

Song : Kodu Poatta
Movie : Raavanan (2010)
Singers : Benny Dayal
Music : A.R. Rahman
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Manirathnam
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2664 Times

View all Raavanan (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

N`.. N`.. N`.. N`..
NfhL Nghl;lh.. nfhd;D NghL..
Ntyp Nghl;lh.. N` ntl;b NghL..
Nej;J tiuf;Fk; cq;f rl;lk;.. ,d;idf;fpUe;J vq;f rl;lk;

NfhL Nghl;lh (N`).. nfhd;D NghL..
Ntyp Nghl;lh (N`).. N` ntl;b NghL..
tpy;y Nghy tiyQ;r $l;lk;.. Nty Nghy epkpu;e;J tpl;Nlhk;
Nrhj;Jy gq;F Nfl;lh.. Ml v(,)iya NghL v(,)iya
nrhj;Jy gq;F Nfl;lh.. Mtd; jiya NghL jiya
Cuhd; tPl;L rl;lj;Jf;F.. CU ehL krpahJ
Nkfk; te;J rj;jk; Nghl;lh.. Mfhak; jhd; Nff;fhJ
ghl;ld; G+l;ld; G+kpa ahUk; gl;lh Nghl $lhJ
N` N`.. N` N`.. N` N`.. N` (7)

ghk;g $l gofp.. gRk;ghy Cj;Jk; rhjp
jg;G jz;lh nrQ;rh.. Ml mg;g njupAk; Nrjp
fs;spf;fhl;L Gs;sj;jhr;rp.. fs;sd; ngj;j tPudlh
ry;ypf;fl;by; khL fpopQ;rh.. rupAk; FlNy khiyalh
nrj;j nfotd; vOjp ntr;r xj;j nrhj;J tPuklh

NfhL Nghl;lh.. nfhd;D NghL..
Ntyp Nghl;lh.. N` ntl;b NghL..
N`.. N`.. N`.. N`.. (4)

vq;f fhj;J.. kPd; Rl;l thrk; mbf;Fk;
vq;f jz;zp.. vup rhuak; Nghy; ciuf;Fk;
tj;jp Nghd CRNuhl tho;thNd rk;rhup
xU rg;ghjpf;fy;yp tho NtzhNk Kk;khup
vl;Lf;fhzp Nghdh.. Ml vtDk; vio ,y;y
khdk; kl;Lk; Nghdh.. eP ikf;fh ehNs vio
kidtp khjh kl;Lk; ,y;y.. kz;Zk; $l khdk; jhd;
rpahd; fhl;l Njhz;b ghj;jh.. nrk;kz; Cj;J uj;jk; jhd;

Nfh Nfh Nfh..
NfhL Nghl;lh (N` N`) .. nfhd;D NghL.. (N` N` N`)
Ntyp Nghl;lh (N` N` N`) .. N` ntl;b NghL.. (N` N`)
Nej;J tiuf;Fk; cq;f rl;lk;.. ,d;idf;fpUe;J vq;f rl;lk;
N`.. N`.. N`.. N`.. (2)

NfhL Nghl;lh (N` N` N`).. nfhd;D NghL.. (N` N` N`)
Ntyp Nghl;lh (N` N`).. N` ntl;b NghL..
Nej;J tiuf;Fk; cq;f rl;lk;.. (3)
,d;idf;fpUe;J vq;f rl;lk;
>

Kodu Poatta Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kodu Poatta in english, it will be updated soon. Check back later.

Kodu Poatta Video SongTamil Cooking Videos