Tamil Song Lyrics

Kodaana Kodi Lyrics

Song : Kodaana Kodi
Movie : Saroja (2008)
Singers : Mohammad Aslam, Ranina, Kavi
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Vaali
Direction : Venkat Prabhu
Submitted By : Sofe_Kannu
Viewed 3580 Times

View all Saroja (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: C c C C c C C c C
Nfhlhd Nfhb mjpy; Fspg;gk; tpisahb

Mz;: F\pahNthk; thb ml ,JNghy; tUkhb

Mz;: xa;ahup

ngz;: Va; mre;Jg; gb

Mz;: rpq;fhup
ngz;: eP mOj;jp Gb
Mz;: nfhb Vj;jp
ngz;: Jhf;fp Gb eP &l;l nfhQ;rk; khw;W

ngz;: C c C C c C C c C
C c C C c C C c C
Nfhlhd Nfhb mjpy; Fspg;gk; tpisahb

Mz;: F\pahNthk; thb ml ,JNghy; tUkhb

ruzk; - 1
ngz;: Fw;whyj;J Cj fhj;J $j;jhLJ Neuk; ghj;J...
,g;ngh Rjp vUJ jd;dhy.....

Mz;: V mk;khb x Ml;lk; ghu;j;J eh MLNt $l Nru;e;J ,g;g
top khWJ cd;dhy....
VNjh NjhDJ vJNth XLJ cd;d ghu;j;jjhy
cs;s ,Ug;gJ ntspNa rpupf;FJ xd;dh Nru;e;jjhy...

ngz;: tplhJ ,e;j Nkhfk; Ntfk; njhlhk njhl;L NrUk;..
jlhy; jlhy;D mbf;fpu kdR fghy;D Nky ghAk;...
tuhjJ te;jhr;rpdh nfhz;lhlyhk; ,dp ek;k Neuk;
jhNd........

ngz;: C c C C c C C c C
C c C C c C C c C

ruzk; -2

ngz; : k;k;k;.. Jl;lhy eP fl;b NghL Jhq;fk jhd; fhdhg;ghL
tpl;lh ,J tpjtpj tpisahl;L.....
vg;NghJNk Nahfk; jhd; lh ,Jf;F xU Nahrid Vd; lh
vg;Ngh Rfk; Njhl;lh tpLkhlh..... `h `h `h`h `h

Mz; : fhyk; khWJ fzf;fpy; VUJ ,\;lk; Nghy tho;f
$l;lk; $LJ Ml;lk; NghLJ ,dpNky; ey;y ehS....

ngz; : nghd;dhd tho vg;NghJk; NghL ek;Nkhl tho;T lhg;G...
nfhz;lhnjy;yk; fz;lhf Ntz;Lk; tplhj nfhQ;rk; Nfg;G.....
vy;yhUf;Fk; ey;yUf;Fk; cs;NshUf;Fk;
,J ey;y Neuk; jhNd..... n`a; n`a; n`a; .......


ngz;: Nfhlhd Nfhb mjpy; Fspg;gk; tpisahb

Mz;: F\pahNthk; thb ml ,JNghy; tUkhb

ngz;: Nfhlhd Nfhb mjpy; Fspg;gk; tpisahb

Mz;: F\pahNthk; thb ml ,JNghy; tUkhb


Mz;: xa;ahup
ngz;: Va; mre;Jg; gb
Mz;: rpq;fhup
ngz;: eP mOj;jp Gb
Mz;: nfhb Vj;jp
ngz;: Jhf;fp Gb eP &l;l nfhQ;rk; khw;W

ngz;: C c C C c C C c C
C c C C c C C c C>

Kodaana Kodi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kodaana Kodi in english, it will be updated soon. Check back later.

Kodaana Kodi Video SongTamil Cooking Videos