Tamil Song Lyrics

Kiruka Kiruka Kathal Kiruka Lyrics

Song : Kiruka Kiruka Kathal Kiruka
Movie : Whistle (2003)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kathal Kirukan
Viewed 3909 Times

View all Whistle (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: fpUf;fh fpUf;fh fpUf;fh fhjy; fpUf;fh
fhjy; fpUf;fh ,y;y eP jhd; fpUf;fh (2)
ngha;ah ngha;ah nrhd;dJk;
cd;ik Mfp NghdNj
uhbdij NghyNt
neQ;R NkYk; fP*k; Rj;JNj

ngz;: fpUf;fh fpUf;fh fpUf;fh fhjy; fpUf;fh
fhjy; fpUf;fh ,y;y eP jhd; fpUf;fh

mbfb Vdlh jdpikapy; Ngrpdha;
jiy fpohf gpbj;J rpful; gw;w itjha;
Mz;: cd; ngau; Nfl;fpNud; vd; ngau; nrhy;fpuha;
ce;jd; tPL kue;J NtU tPL Eioe;jha;
ngz;;: mad; ghf;ir nlypnghd; vz;U fhjpy; itJ nfhd;lha;
N\tpq; fPupik \hk;G vz;U jiyapy; Nja;J nfhz;lha;

Mz;: kUjhdp mua;J kPid Fok;G itjha;

ngz;;: fpUf;fh fpUf;fh fpUf;fh fhjy; fpUf;fh
fhjy; fpUf;fh ,y;y eP jhd; fpUf;f

Mz;: thio G+ Vdb $e;jypy; #l;bl
Kl;il Njhir vLj;J Mk;Nyl; nra;a epidjha;
ngz;: kPiria eUf;fNt ,ikfiy eUfpdha;
Fg;ig $yk; kue;J rhiy xuk; ele;jha;
Mz;: $l;lk; ,y;yh g];rpy; $l VUtja; kue;Njd;
ifapy; Filia itJ nfhz;L kioapdpy; eide;Njd;
ngz;: jiy Kjy; fhy; tiu jz;lidfy; je;jha;
Mz;;: fpUf;fh fpUf;fh fpUf;fh fhjy; fpUf;fh
fhjy; fpUf;fh ,y;y eP jhd; fpUf;fh
>

Kiruka Kiruka Kathal Kiruka Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kiruka Kiruka Kathal Kiruka in english, it will be updated soon. Check back later.

Kiruka Kiruka Kathal Kiruka Video Song

If you don't see the video song of Kiruka Kiruka Kathal Kiruka, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos