Kathuthadi Raakkozhi

Tamil Song Lyrics

Kathuthadi Raakkozhi Lyrics

Song : Kathuthadi Raakkozhi
Movie : Deiva Vaaku (1992)
Singers : Ilayaraja
Music : Ilayaraja
Lyricist : Gangai Amaran
Direction : M.S. Madhu
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2337 Times

View all Deiva Vaaku (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fj;Jjb uhf;Nfhop.. Jhf;fj;j tpl;L Rj;Jjb Mj;jhb (2)
N`N`N` Uf;Fkzp Mr;rp Mr;rp.. gj;J kzp Mr;R Mr;R
CUf;Fs;s fhr;R %r;R.. rj;jnky;yhk; Nghr;R Nghr;R
vq;f tiuf;Fk; ,J jhd; gfy; Neuk;

fj;Jjb uhf;Nfhop.. Jhf;fj;j tpl;L Rj;Jjb Mj;jhb (ghL) (2)

,e;j tPl;Lf;F te;j N[hyp vd;d..
Rk;kh te;j tPl;Lf;F nfhl$yp vd;d
tPL thry; gps;s Fl;b Vz;lh Nlha;..
,e;j tk;G Jk;G vq;fSf;F Ntz;lhd; Nlha;
nte;JUr;R Mr;rp fl Nghz;lh Nlha;..
mJ Xrpapy nuhk;g Urp jhz;lh Nlha;
ve;j gf;fk; NtZk;dhYk; NghNthk;..
ehk ,g;gbAk; vg;gbAk; tho;Nthk;
ehq;f uhf;Nfhop.. ,sk; ngUr;rhyp.. judhd judd;ddh..

fj;Jjb uhf;Nfhop.. Jhf;fj;j tpl;L Rj;Jjb Mj;jhb (2)

Nfhapy; fhisf;F xU gl;b vd;d..
vq;f mg;gd; nrhj;Jf;F xU tl;b vd;d
te;j tu yhgj;Jy tr;Rf;Nfhlh..
,y;y tk;gpOj;J kz;la jhd; gpr;Rf;Nfhlh
tk;G Jk;G Ntzhk;kpd;dh xj;J Nghlh..
rl;l gpQ;rp Nghdh Crp tr;R jr;Rf;Nfhlh
ek;ik ,q;F jl;b Nff;f ahU..
ehk nrhd;dgb Ml NtZk; CU
ehq;f uhf;Nfhop.. ,sk; ngUr;rhyp.. judhd judd;ddh..

fj;Jjb uhf;Nfhop.. Jhf;fj;j tpl;L Rj;Jjb Mj;jhb (2)
N` Uf;Fkzp Mr;rp Mr;rp.. gj;J kzp Mr;R Mr;R
CUf;Fs;s fhr;R %r;R.. rj;jnky;yhk; Nghr;R Nghr;R
vq;f tiuf;Fk; ,J jhd; gfy; Neuk;

fj;Jjb uhf;Nfhop.. Jhf;fj;j tpl;L Rj;Jjb Mj;jhb (2)


>

Kathuthadi Raakkozhi Tamil Song Lyrics in English

Kaththudhadi raakkozhi thookkatha vittu suththudhadi aaththaadi (2)
Hehehehe rukkumani aachi aachi paththu mani aachu aachu
Oorukkulla kaachu moochu saththam ellaam pochu pochu
Enga varaikkum idhu thaan pagal neram

Kaththudhadi raakkozhi thookkatha vittu suththudhadi aaththaadi (paadu) (2)

Indha veettukku vandha joli enna
Summaa vandha veettukku kodakooli enna
Veedu vaasal pilla kutti yendaa doi
Indha vambu thumbu engalukku vendaan doi
Thennadichu aachi kada bondaa doi
Adhu osiyila romba rusi thaandaa doi
Endha pakkam venumnaalum povom
Naama ippadiyum eppadiyum vaazhvom
Naanga raakkozhi ilam peruchaali tharannaannaa tharannaannaa…

Kaththudhadi raakkozhi thookkatha vittu suththudhadi aaththaadi (2)

Koyil kaalaikku oru patti enna
Enga appan soththukku oru vatti enna
Vandha vara laabaththula vachukkodaa
Illa vambizhuthu mandaiya thaan pichikkodaa
Vambu thumbu venaamunnaa othu podaa
Satta pinju ponaa oosi vachu thechukkodaa
Namma ingu thatti kekka yaaru
Naama sonnapadi aada venum ooru
Naanga raakkozhi ilam peruchaali tharannaannaa tharannaannaa…

Kaththudhadi raakkozhi thookkatha vittu suththudhadi aaththaadi (2)
He rukkumani aachi aachi paththu mani aachu aachu
Oorukkulla kaachu moochu saththam ellaam pochu pochu
Enga varaikkum idhu thaan pagal neram

Kaththudhadi raakkozhi thookkatha vittu suththudhadi aaththaadi (2)

Kathuthadi Raakkozhi Video Song

If you don't see the video song of Kathuthadi Raakkozhi, it will be updated soon. Check back later.