Tamil Song Lyrics

Karaiyaadha Manamum Undo Lyrics

Song : Karaiyaadha Manamum Undo
Movie : Varusham 16 (1989)
Singers : K.J.Yesudass, Chithra
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist :
Direction : Fazil
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2414 Times

View all Varusham 16 (1989) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..
jpdk; Vio ghLk; ghly; Nfl;L

fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..

ngz; : fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..
jpdk; Vio ghLk; ghly; Nfl;L

fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..

Mz; : mUs; kio thu;j;jpLk; khKfpNy (2)
milf;fyk; ce;jd; G+q;foNy
ngz; : ,Us;top Nktpa Nra; vdf;F
,izab jhNd iftpsf;F
Mz; : jhkiu jho; njhONjd; mONjd;
ngz; : ehnshU ,irahf ehd; miye;Njd;

ngz; : (jpdk; Vio ghLk; ghly; Nfl;L
Mz; : fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..) (2)

Mz; : %tUk; NjtUk; ahtUk; Nghw;wpLk;
fhty; nja;tKk; ePNa..
G+tpop ghu;j;jpl Gd;dif thu;j;jpl
$bl eP tUthNa..
ngz; : ghtyu; ehtpYk; gq;ifau; G+tpYk;
NktpLk; Mde;j NjNd..
Nrtb ehbLk; rpe;Jfs; ghbLk;
ghitAk; cd;db jhNd..
Mz; : cd;djUs; Ntz;b ,irg;gtd; ehNd
ngz; : mdy; nkOfhf cUfp epd;NwNd
Mz; : ,q;Nf epd;kdk; vd;d fy;Nyh fw;r;rpiyNah
ngz; : ,q;Nf ehd; jpdk; thl rupNah rk;kjNkh

ngz; : jpdk; Vio ghLk; ghly; Nfl;L

Mz; : fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..
jpdk; Vio ghLk; ghly; Nfl;L

ngz; : fiuahj kdKk; cz;Nlh..
Mm.. fiuahj kdKk; cz;Nlh..>

Karaiyaadha Manamum Undo Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Karaiyaadha Manamum Undo in english, it will be updated soon. Check back later.

Karaiyaadha Manamum Undo Video Song

If you don't see the video song of Karaiyaadha Manamum Undo, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos