Tamil Song Lyrics

Kannukul Kannai Utrikonde Lyrics

Song : Kannukul Kannai Utrikonde
Movie : Vinnaithaandi Varuvaaya (2010)
Singers : Naresh Iyer
Music : A. R. Rahman
Lyricist : Thamarai
Direction : Gowtham Menon
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3070 Times

View all Vinnaithaandi Varuvaaya (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;Zf;Fs; fz;iz Cw;wpf;nfhz;Nl ,y;iy ,y;iy vd;whNa
fs;sk; xd;iw cs;Ns itj;J ghu;it je;J nrd;whNa
fhjy; nfhz;L ehd; Ngr.. fj;jp Jhf;fp eP tPr..
gf;fk; te;J njhl;Lg; NgRk; (fdTfs; fz;Nld;)
,d;Dk; rw;Nw mUNf te;J (Kj;jKk; je;Njd;)
,j;jid ele;Jk; fhjy; ,y;iy (vd;gJ rupah)
Mzha; ehDk; ngz;iz ePAk; (,Ug;gJ gpioah)
(cd; ez;gd; ,y;iy.. ehd; cd; thdpd; epyh
cd; ez;gd; ,y;iy.. eP vd; capupd; tpoh) (2)

fz;Zf;Fs; fz;iz Cw;wpf;nfhz;Nl ,y;iy ,y;iy vd;whNa
fs;sk; xd;iw cs;Ns itj;J ghu;it je;J nrd;whNa
fhjy; nfhz;L ehd; Ngr.. fj;jp Jhf;fp eP tPr..
gf;fk; te;J njhl;Lg; NgRk; (fdTfs; fz;Nld;)
,d;Dk; rw;Nw mUNf te;J (Kj;jKk; je;Njd;)

ePAk; ehDk; xNu Gs;sp xNu NfhL
ePAk; ehDk; thog;NghFk; me;j ,lk; xNu tPL
fhjy; vd;why; fhak; jhd;
(md;Ng XNlhb te;J vd; fz;iz ghu;j;J
fhjy;jhd; vd;W nrhy;yp vd; fhak; Mw;W) (2)

fz;Zf;Fs; fz;iz Cw;wpf;nfhz;Nl ,y;iy ,y;iy vd;whNa
fs;sk; xd;iw cs;Ns itj;J ghu;it je;J nrd;whNa
fhjy; nfhz;L ehd; Ngr.. fj;jp Jhf;fp eP tPr..
gf;fk; te;J njhl;Lg; NgRk; (fdTfs; fz;Nld;)
,d;Dk; rw;Nw mUNf te;J (Kj;jKk; je;Njd;)
,j;jid ele;Jk; fhjy; ,y;iy (vd;gJ rupah)
Mzha; ehDk; ngz;iz ePAk; (,Ug;gJ gpioah)
(cd; ez;gd; ,y;iy.. ehd; cd; thdpd; epyh
cd; ez;gd; ,y;iy.. eP vd; capupd; tpoh) (2)>

Kannukul Kannai Utrikonde Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kannukul Kannai Utrikonde in english, it will be updated soon. Check back later.

Kannukul Kannai Utrikonde Video Song

If you don't see the video song of Kannukul Kannai Utrikonde, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos