Kannukkulle Unnai Vaithen

Tamil Song Lyrics

Kannukkulle Unnai Vaithen Lyrics

Song : Kannukkulle Unnai Vaithen
Movie : Pennin Manathai Thottu (2000)
Singers : Unni Krishnan
Music : Rajkumar SA
Lyricist : Vaali
Direction : Ezhil
Submitted By : Nivi
Viewed 4791 Times

View all Pennin Manathai Thottu (2000) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;Zf;Fs;Ns cd;id itj;Njd; fz;zk;kh
ehd; fz;fs; %l khl;Nldb nry;yk;kh (2)
mb ePjhd; vd; re;Njh\k;
G+nty;yhk; cd; thrk;
eP NgRk; Ngr;nry;yhk;
ehd; Nfl;Fk; rq;fPjk;
cd; Gd;dif ehd; Nrkpf;fpd;w nry;tkb
eP ,y;iy vd;why; ehDk; ,q;Nf Vioab

kdpju;fis thrpf;fpNwd;
kdpjid G+tha; ahrpf;fpNwd;
czu;Tfis Nerpf;fpNwd;
cidj;jhNd capuha; Rthrpf;fpNwd;
vdf;Fs;Ns cd; %r;R
vjw;fhf vd; %r;R
mb nksdk; Ntz;lhk;
fz;kzpNa xU thu;j;ij NgrptpL
ehd; vdf;Fs; ,y;iy njhiyj;J tpl;Nld;
eP vd;id kPl;Lf; nfhL

fz;Zf;Fs;Ns cd;id itj;Njd; fz;zk;kh
ehd; fz;fs; %l khl;Nldb nry;yk;kh (2)

Rfk; vd;gJ njhiythdJ
cidf; fz;l gpd;Nd vidr; Nru;e;jJ
tho;ntdf;F trg;gl;lJ
tre;jk; vd; fz;zpy; njd;gl;lJ
miy gha;e;j neQ;Rf;Fs;
mikjpiaj; je;jhNa
ehd; Njbf; fz;l jputpaNk
vid cdf;fha; thu;j;NjNd
vd; [Ptd; KOJk; thupj; je;J
cd; capiuf; fhg;NgNd

fz;Zf;Fs;Ns cd;id itj;Njd; fz;zk;kh
ehd; fz;fs; %l khl;Nldb nry;yk;kh (2)
mb ePjhd; vd; re;Njh\k;
G+nty;yhk; cd; thrk;
eP NgRk; Ngr;nry;yhk;
ehd; Nfl;Fk; rq;fPjk;
cd; Gd;dif ehd; Nrkpf;fpd;w nry;tkb
eP ,y;iy vd;why; ehDk; ,q;Nf Vioab
>

Kannukkulle Unnai Vaithen Tamil Song Lyrics in English

Kannukulle unnai vaithen kannamma
Naan kangal mooda maattenadi sellama..
Naan kangal mooda maattenadi sellama..

Adi neethaan en santhosham
Poovellaam unn vaasam
Nee pesum pechellaam
Naan ketkum sangeetham
Un punnagai naan semikindra selvamadi
Nee illai endraal naanum inge ezhaiyadi

Nedunkalamai pulangaamale
Ennukulle nesam kidakindrathe
Unnai parthathum uyir thoondave
Uthadugal thaandi therikindrathe
Tharisaana en nenjil 
Vizhunthaaye vithaiyaaga
Nee anbai paarkum parvaiyile
En jeevan vaaluthadi
Nee aatharavaaga thol saainthaal
En aayul neelumadi

Kannukulle unnai vaithen kannamma
Nan kangal mooda maattenadi sellama
Nan kangal mooda maatten adi sellama..

Mazhai megamai urumaaravaa..
Un vaasal vanthu uyir thoovavaa..
Manam veesidum malaraagavaa..
Un koonthal meethu thinam pookkava..
Kannaaga karuthaaga
Unai kaapen uyiraaga
Unai kanden kaninthen kalanthene
Ada unnul urainthene
Indru yennul maatram thanthaaye
Unai endrum maravene

Kannukulle unnai vaithen kannamma
Naan kangal mooda maattenadi sellama..
Naan kangal mooda maattenadi sellama..

Adi neethaan yen santhosham
Poovellaam unn vaasam
Nee pesum pechellaam
Naan ketkum sangeetham
Un punnagai naan semikindra selvamadi
Nee illai endraal naanum inge ezhaiyadi

Kannukkulle Unnai Vaithen Video Song