Tamil Song Lyrics

Kannirandum Minna Minna Lyrics

Song : Kannirandum Minna Minna
Movie : Aandavan Kattallai (1960)
Singers : P B Srinivas , L R Easwari
Music : MS. Vishwanathan
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 3683 Times

View all Aandavan Kattallai (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : fz;zpuz;Lk; kpd;d kpd;d
fhypuz;Lk; gpd;d gpd;d
ngz;zoF Nghtnjq;Nf nrhy;yk;kh
vd; gpj;jk; jPu kUe;njhd;W nrhy;yk;kh (2)

ngz; : fl;loF Js;s Js;s
fhjy; fij nrhy;y nrhy;y
gf;fk; gf;fk; tUtnjd;d nrhy;iyah
vd; ghu;itapNy kUe;njhd;W ,y;iyah (2)


Mz; : nea; kzf;Fk; $e;jYf;F
ePy kyu; thq;fp te;Njd;
thq;fp te;j kyu;fspNy
tz;L te;J NkhJjk;kh

ngz; : tz;L te;J NjndLj;J
cz;L tpl;l NghijapNy
tl;lkpl;L ghLijah
njhl;L njhl;L NgRijah

Mz; : njhl;L njhl;L NgirapNy
ngz; : nrhu;f;fNk Njhd;Wijah
Mz; : gl;l ,lk; mj;jidAk;
ngz; : gdp Nghy; FspUijah

Mz; : fz;zpuz;Lk; kpd;d kpd;d
fhypuz;Lk; gpd;d gpd;d
ngz;zoF Nghtnjq;Nf nrhy;yk;kh
vd; gpj;jk; jPu kUe;njhd;W nrhy;yk;kh

Mz; : thiog;G+ iffSf;F
tisay;fs; thq;fp te;Njd;
thq;fp te;J #b tpl;Nld;
jhq;fp nfhs;s ehd; tuth

ngz; : ,y;iynad;W nrhd;djpy;iy
vd;dntd;W Nfl;ljpy;iy
nrhy;y vd;Wk; vz;ztpy;iy
nrhd;d nkhop Nfl;bUg;Ngd;

Mz; : nrhd;d nkhop Nfl;bUg;Ngd;
ngz; : cd; moif ghu;j;jpUg;Ngd;
Mz; : fz; jpwe;J fhj;jpUg;Ngd;
ngz; : nghd;Dyfk; ghu;j;jpUg;Ngd; (2)
>

Kannirandum Minna Minna Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kannirandum Minna Minna in english, it will be updated soon. Check back later.

Kannirandum Minna Minna Video Song

If you don't see the video song of Kannirandum Minna Minna, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos