Kannil Vanthu Minnal pol

Tamil Song Lyrics

Kannil Vanthu Minnal pol Lyrics

Song : Kannil Vanthu Minnal pol
Movie : Naadodi Mannan (1958)
Singers : T.M. Soundararajan, Jikki
Music : S.M. Subbaiyah Naidu
Lyricist : Pattukottai Kaliyanasundaram
Direction : MGR
Submitted By : TC
Viewed 6719 Times

View all Naadodi Mannan (1958) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;zpy; te;J kpd;dy; Nghy; fhZNj ,d;g
fhtpa fiyNa XtpaNk
fz;zpy; te;J kpd;dy; Nghy; fhZNj ,d;g
fhtpa fiyNa XtpaNk
nrOk; fdp Nghy Rit jUk; khkzp vd;
ghbLk; G+q;FapNy
nrOk; fdp Nghy Rit jUk; khkzp vd;
ghbLk; G+q;FapNy
,d;g fhtpa fiyNa XtpaNk
fz;zpy; te;J kpd;dy; Nghy; fhZNj ,d;g
fhtpa fiyNa XtpaNk

Rlu; kpd;dy; fz;L jhio kyu;tJ NghNy
cidf; fz;L cs;sNk kfpo;e;NjNd
Rlu; kpd;dy; fz;L jhio kyu;tJ NghNy
cidf; fz;L cs;sNk kfpo;e;NjNd
ePy thdk; ,y;yhj CNu ,y;iy
cyfpdpy; kio ,d;wp VJk; ,y;iy
mKNj cid md;wp tho;Nt ,y;iy
md;Ng ,J cz;ikNa
,d;g fhtpa fyNa XtpaNk

mq;Fk; ,q;Fk; tpisahb miy NghNy cwthb
mq;Fk; ,q;Fk; tpisahb miy NghNy cwthb
Mde;jk; fhZk; Neuk; jhNd
cs;sj;jpd; MirNa cd;id cd;id NjLNj…cd;id cd;id NjLNj
nfhQ;rp NgRk; fpspNa ey; ,d;gk; jUk; N[hjpNa
khNd kyupDk; nky;ypaJ fhjNy
nfhQ;rp NgRk; fpspNa ey; ,d;gk; jUk; N[hjpNa
khNd kyupDk; nky;ypaJ fhjNy
kfpo;Nthk; ehNk GJik tho;tpNy
kfpo;Nthk; ehNk GJik tho;tpNy
,d;g fhtpa fiyNa XtpaNk
fz;zpy; te;J kpd;dy; Nghy; fhZNj ,d;g
fhtpa fiyNa XtpaNk>

Kannil Vanthu Minnal pol Tamil Song Lyrics in English

Kannil Vanthu Minnal Pol Kanuthe Inba
Kaviya Kalaiye Oviyame
Kannil Vanthu Minnal Pol Kanuthe Inba
Kaviya Kalaiye Oviyame
Sezhum Kani Pola Suvai Tharum Mamani En
Padidum Pungkuyile
Sezhum Kani Pola Suvai Tharum Mamani En
Padidum Pungkuyile
Inba Kaviya Kalaiye Oviyame
Kannil Vanthu Minnal Pol Kanuthe Inba
Kaviya Kalaiye Oviyame 

Sudar Minnal Kandu Thaazhai Malarvathu Pole
Unaik Kandu Ullame Magizhnthene
Sudar Minnal Kandu Thaazhai Malarvathu Pole
Unaik Kandu Ullame Magizhnthene
Nila Vanam Illaatha Ure Illai
Ulaginil Mazhai Inri Ethum Illai
Amudhe Unai Anri Vazhve Illai
Anbe Ithu Unmaiye
Inba Kaviya Kalaye Oviyame 


Angkum Ingkum Vilaiyadi Alai Pola Uravadi
Angkum Ingkum Vilaiyadi Alai Pola Uravadi
Anandham Kanum Neram Thane
Ullaththin Asaiye Unnai Unnai Theduthe…Unnai Unnai Theduthe
Konjchi Pesum Kiliye Nal Inbam Tharum Jothiye
Mane Malarinum Melliyadhu Kadhale
Konjchi Pesum Kiliye Nal Inbam Tharum Jothiye
Mane Malarinum Melliyadhu Kadhale
Magizhvom Name Pudhumai Vazhvile
Magizhvom Name Pudhumai Vazhvile
Inba Kaviya Kalaiye Oviyame
Kannil Vanthu Minnal Pol Kanuthe Inba
Kaviya Kalaiye Oviyame 

Kannil Vanthu Minnal pol Video Song