Tamil Song Lyrics

Kannil Thaagam Theerumo Lyrics

Song : Kannil Thaagam Theerumo
Movie : Achamundu Achamundu (2009)
Singers :
Music : Karthik Raja
Lyricist :
Direction : Arun Vaidyanathan
Submitted By : Sofe_Kannu
Viewed 3082 Times

View all Achamundu Achamundu (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;zpy; jhfk; jPUNkh kpj;uh.... kpj;uh...
neQ;rpy; fhak; MUNkh kpj;uh... kpj;uh..

fz;zpy; jhfk; jPUNkh kpj;uh.... kpj;uh...
neQ;rpy; fhak; MUNkh kpj;uh... kpj;uh..

Nfhgq;fs; NgRk; NghJ Ntjidf; $Lk;..
g;Nukq;fs; NgRk; NghJ Nkhfq;fs; $Lk;..

kTdk; jhd; ghlyh.. typ vy;yhk; jhd; Clyh..
,J NghJk;... ,J NghJk; xU thu;j;ij nrhy;tha; ed;gh..
capu; NjLk; ... capu; NjLk;.. xU $ly; nra;tha; ed;gh...

fz;zpy; jhfk; jPUNkh kpj;uh.... kpj;uh...
neQ;rpy; fhak; MUNkh kpj;uh... kpj;uh..

ruzk; 1 :

tPl;by; jdpikapNy jPz;b vid Rfpg;gtNd..
nfhQk; tpyfp tpl;lhy; Kj;jk; gy gwpg;gtNd...

Nrhiyg; G+nty;yhk; Milaha; #bg; ghu;g;gtd;..
khkio Neuq;fs; ePah ePah jdpikapy; nry;fpwha; tuk; fiye;J
rpupj;jpl...

fz;zpy; jhfk; jPUNkh kpj;uh.... kpj;uh...

ruzk; 2 :

tPl;bd; jdpikapNy VNjh xU ngUk; neUg;G..
G+tpd; mirtpdpNy... VNjh xU glglg;G...

nrhy;Yk; thu;j;ijfs; fhw;wpNy jPu;e;J NghFNj..
rpNdfk; Ntwpy;iy..... cd;idNa neQ;rk; Ntz;LNj..
fz;fs; jPz;Lk; typfSk; NghJNk... ,dp tpbay; ,dpj;jpl...

neQ;rpy; mr;rk; nghq;FNj... VNdh... VNdh...
fz;zPu; kpr;rk; jq;FNj .... VNdh....VNdh.......

>

Kannil Thaagam Theerumo Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kannil Thaagam Theerumo in english, it will be updated soon. Check back later.

Kannil Thaagam Theerumo Video Song

If you don't see the video song of Kannil Thaagam Theerumo, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos