Tamil Song Lyrics

Kannane nee Lyrics

Song : Kannane nee
Movie : Thendrale Ennai Thodu (1985)
Singers : K J Yesudass, Uma Ramanan
Music : Ilayaraja
Lyricist : Ilayaraja
Direction : Ilayaraja
Submitted By : Soora_kottai_singa_kutty_mani
Viewed 3279 Times

View all Thendrale Ennai Thodu (1985) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: fz;zNd eP tu fhj;jpUe;Njd;
[d;dypy; ghu;j;jpUe;Njd;

Mz;: fz;tpopj; jhkiu G+j;jpUe;Njd;
vd;Dly; Ntu;j;jpUe;Njd;

ngz;: xt;nthU uhj;jpup NtisapYk;
kd;dtd; QhgfNk

Mz;: fw;gid Nkilapy; fz;bUe;Njd;
kd;kj ehlfNk

ngz;: me;jpg;gfy; fd;dpkapy; cd;dUNf

Mz;: fz;kzp eP tu fhj;jpUe;Njd;
[d;dypy; ghu;j;jpUe;Njd;


Mz;: ePyk; G+j;j [hyg; ghu;it khdh kPdh

ngz;: ehd;F fz;fs; ghLk; ghly; ePah ehdh

Mz;: ePyk; G+j;j [hyg; ghu;it khdh kPdh

ngz;: ehd;F fz;fs; ghLk; ghly; ePah ehdh

Mz;: fs;spUf;Fk;...

ngz;: G+tpJ...G+tpJ

Mz;: if mizf;Fk;...

ngz;: ehspJ... ehspJ...

Mz;: nghd;ndd NkdpAk;...

ngz;: kpd;dpl kpd;dpl

Mz;: nky;ypa Ehypil...

ngz;: gpd;dpl gpd;dpl

Mz;: thilapy; thba...

ngz;: Milapy; %ba...

Mz;: Njd;...

ngz;: ehd;...

Mz;: fz;kzp eP tu fhj;jpUe;Njd;
[d;dypy; ghu;j;jpUe;Njd;

ngz;: fz;tpopj; jhkiu G+j;jpUe;Njd;
vd;Dly; Ntu;j;jpUe;Njd;

Mz;: xt;nthU uhj;jpup NtisapYk;
kq;ifapd; QhgfNk

ngz;: fw;gid Nkilapy; fz;bUe;Njd;
kd;kj ehlfNk

Mz;: nghd;doNf G+toNf vd;dUNf

ngz;: fz;zNd eP tu fhj;jpUe;Njd;
[d;dypy; ghu;j;jpUe;Njd;


Mz;: Mir jPu Ngr Ntz;Lk; tuth tuth

ngz;: ehY Ngu;f;F Xir Nfl;Fk; nkJth nkJth

Mz;: Mir jPu Ngr Ntz;Lk; tuth tuth

ngz;: ehY Ngu;f;F Xir Nfl;Fk; nkJth nkJth

Mz;: ngz; kaq;Fk;

ngz;: eP njhl... eP njhl

Mz;: fz; kaq;Fk;

ngz;: ehd; tu... ehd; tu

Mz;: mq;fq;F thypgk;

ngz;: nghq;fpl... nghq;fpl

Mz;: mq;fq;fs; ahtpYk;

ngz;: jq;fpl... jq;fpl

Mz;: Njhs;fspy; rha;e;jpl

ngz;: Njhifia Ve;jpl

Mz;: ahu;....

ngz;: eP...

ngz;: fz;zNd eP tu fhj;jpUe;Njd;
[d;dypy; ghu;j;jpUe;Njd;

Mz;: fz;tpopj; jhkiu G+j;jpUe;Njd;
vd;Dly; Ntu;j;jpUe;Njd;

ngz;: xt;nthU uhj;jpup NtisapYk;
kd;dtd; QhgfNk

Mz;: fw;gid Nkilapy; fz;bUe;Njd;
kd;kj ehlfNk

ngz;: me;jpg;gfy; fd;dpkapy; cd;dUNf

Mz;: fz;kzp eP tu fhj;jpUe;Njd;
[d;dypy; ghu;j;jpUe;Njd;

ngz;: fz;tpopj; jhkiu G+j;jpUe;Njd;
vd;Dly; Ntu;j;jpUe;Njd;>

Kannane nee Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kannane nee in english, it will be updated soon. Check back later.

Kannane nee Video SongTamil Cooking Videos