Tamil Song Lyrics

Kannai Vittu Lyrics

Song : Kannai Vittu
Movie : Pattiyal (2006)
Singers : Yuvan Shankar Raja, Swetha
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Pa. Vijay
Direction : Vishnuvardhan
Submitted By : Malar
Viewed 3401 Times

View all Pattiyal (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: X....

Mz;: fz;iz tpl;L fz;zpikfs; tpilNfl;lhy;
fz;fs; eidahjh
vd;id tpl;L cd; epidit eP Nfl;lhy;
cs;sk; cilahjh
VNjh VNjh ve;jd; ,jaj;ij mOj;jpaNj
mNjh mNjh ve;jd; capiuf; nfhOj;jpaNj

FO: ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;

Mz;: NghJkb ,e;jj; njhy;iy
vd; kdJ jhq;ftpy;iy
,d;Dk; vd;d tPz; nksdk;

FO: NghJkb ,e;jj; njhy;iy
vd; kdJ jhq;ftpy;iy
,d;Dk; vd;d tPz; nksdk;

ngz;: X....

Mz;: fz;iz tpl;L fz;zpikfs; tpilNfl;lhy;
fz;fs; eidahjh
vd;id tpl;L cd; epidit eP Nfl;lhy;
cs;sk; cilahjh
VNjh VNjh ve;jd; ,jaj;ij mOj;jpaNj
mNjh mNjh ve;jd; capiuf; nfhOj;jpaNj

FO: ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;

Mz;: NghJkb ,e;jj; njhy;iy
vd; kdJ jhq;ftpy;iy
,d;Dk; vd;d tPz; nksdk;

FO: NghJkb ,e;jj; njhy;iy
vd; kdJ jhq;ftpy;iy
,d;Dk; vd;d tPz; nksdk;

ngz;: X....
>

Kannai Vittu Tamil Song Lyrics in English

Female :  Oh…..

Male : Kannai vittu kannimaigal vidaikettaal
Kangal nanaiyaathaa..
Ennai vittu un ninaivai nee kettaal
Ullam udaiyaathaa….
Yetho yetho endhan idhayathai azhuthiyathe
Adho adho endhan uyiraiyum kozhuthiyathe

Chorus : Endha oru inimaiyum enakkingu kandathillai
Innum enna pidivaatham…
Unnai vittu thannan thani paathai ondru enakkillai
Ennidathil yen kobam…

Male : Pothumadi intha thollai
En manathu thaangavillai
Innum enna veen mounam..

Chorus: Pothumadi intha thollai
En manathu thaangavillai
Innum enna veen mounam….

Female: Oh….

Male : Kannai vittu kannimaigal vidaikettaal
Kangal nanaiyaathaa…
Ennai vittu un ninaivai nee kettaal
Ullam udaiyaathaa….
Yetho yetho endhan idhayathai azhuthiyathe
Adho adho endhan uyiraiyum kozhuthiyathe

Male : Endha oru inimaiyum enakkingu kandathillai
Innum enna pidivaatham…
Unnai vittu thannanthani paathai ondru enakkillai
Ennidathil yen kobam…

Male : Pothumadi intha thollai
En manathu thaangavillai
Innum enna veen mounam..

Chorus: Pothumadi intha thollai
En manathu thaangavillai
Innum enna veen mounam….

Female: Oh…

Kannai Vittu Video SongTamil Cooking Videos