Tamil Song Lyrics

Kannai Vittu (Remix) Lyrics

Song : Kannai Vittu (Remix)
Movie : Pattiyal (2006)
Singers : Yuvan Shankar Raja, Prem Gi Amaren
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Pa. Vijay
Direction : Vishnuvardhan
Submitted By : Malar
Viewed 2710 Times

View all Pattiyal (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: fz;iz tpl;L fz;zpikfs; tpil Nfl;lhy;
fz;fs; eidahjh
vd;id tpl;L cd; epidit eP Nfl;lhy;
cs;sk; cilahjh
VNjh VNjh ve;jd; ,jaj;ij mOj;jpaNj
mNjh mNjh ve;jd; capiuAk; nfhOj;jpaNj

FO: ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;
ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;

ngz;: X....

Mz;: fz;iz tpl;L fz;zpikfs; tpil Nfl;lhy;
fz;fs; eidahjh
vd;id tpl;L cd; epidit eP Nfl;lhy;
cs;sk; cilahjh
VNjh VNjh ve;jd; ,jaj;ij mOj;jpaNj
mNjh mNjh ve;jd; capiuAk; nfhOj;jpaNj

FO: ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;
ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;

ngz;: X....
>

Kannai Vittu (Remix) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kannai Vittu (Remix) in english, it will be updated soon. Check back later.

Kannai Vittu (Remix) Video Song

If you don't see the video song of Kannai Vittu (Remix), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos