Kannai Vittu (Remix)

Tamil Song Lyrics

Kannai Vittu (Remix) Lyrics

Song : Kannai Vittu (Remix)
Movie : Pattiyal (2006)
Singers : Yuvan Shankar Raja, Prem Gi Amaren
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Pa. Vijay
Direction : Vishnuvardhan
Submitted By : Malar
Viewed 3257 Times

View all Pattiyal (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: fz;iz tpl;L fz;zpikfs; tpil Nfl;lhy;
fz;fs; eidahjh
vd;id tpl;L cd; epidit eP Nfl;lhy;
cs;sk; cilahjh
VNjh VNjh ve;jd; ,jaj;ij mOj;jpaNj
mNjh mNjh ve;jd; capiuAk; nfhOj;jpaNj

FO: ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;
ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;

ngz;: X....

Mz;: fz;iz tpl;L fz;zpikfs; tpil Nfl;lhy;
fz;fs; eidahjh
vd;id tpl;L cd; epidit eP Nfl;lhy;
cs;sk; cilahjh
VNjh VNjh ve;jd; ,jaj;ij mOj;jpaNj
mNjh mNjh ve;jd; capiuAk; nfhOj;jpaNj

FO: ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;
ve;j xU ,dpikAk; vdf;nfd;W nfhz;ljpy;iy
,d;Dk; vd;d gpbthjk;
cd;id tpl;L jd;de;jdp ghij xd;W vdf;fpy;iy
vd;dplj;jpy; Vd; Nfhgk;

ngz;: X....
>

Kannai Vittu (Remix) Tamil Song Lyrics in English

Male : Kannai vittu kan imaigal vidai kettaal
Kangal nanaiyaathaa
Ennai vittu un ninaivai nee kettaal
Ullam udaiyaatha
Yetho yetho endhan idhayathai azhuthiyathe
Adho adho endhan uyiraiyum koluthiyathe

Chorus: Endha oru inimaiyum enakkingu kondathillai
Innum enna pidivaatham…
Unnai vittu thannanthani paathai ondru enakkillai
Ennidathil en kobam
Endha oru inimaiyum enakkendru kondathillai
Innum enna pidivaadham
Unnai vittu thannanthani paathai ondru enakkillai
Ennidathil en kobam

Female: Oh…

Male : Kannai vittu kan imaigal vidai kettaal
Kangal nanaiyaathaa
Ennai vittu un ninaivai nee kettaal
Ullam udaiyaathaa
Yetho yetho endhan idhayathai azhuthiyathe
Adho adho endhan uyiraiyum koluthiyathe

Chorus: Endha oru inimaiyum enakkingu kondathillai
Innum enna pidivaatham…
Unnai vittu thannanthani paathai ondru enakkillai
Ennidathil en kobam
Endha oru inimaiyum enakkendru kondathillai
Innum enna pidivaadham
Unnai vittu thannanthani paathai ondru enakkillai
Ennidathil en kobam

Female: Oh…

Kannai Vittu (Remix) Video Song

If you don't see the video song of Kannai Vittu (Remix), it will be updated soon. Check back later.