Tamil Song Lyrics

Kannai Katti Lyrics

Song : Kannai Katti
Movie : Iruvar (1997)
Singers : Hariharan
Music : A R Rahman
Lyricist :
Direction : Maniratnam
Submitted By : Nivi
Viewed 3010 Times

View all Iruvar (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

tp...L...j...iy... tpLjiy (4)

fz;izf; fl;bf; nfhs;shNj
fz;lijnay;yhk; ek;ghNj
fhf;iff; Fapyha; MfhNj Njhoh
jhbfnsy;yhk; jh$uh kPirfnsy;yhk; ghujpah
Nt\j;jpy; VkhwhNj Njhoh
ek; kbapdpy; fdkpy;iyNa - gakpy;iyNa
kdjpdpy; fiuapy;iyNa - Fiwapy;iyNa
epidj;jJ KbAk; tiu

fz;izf;...

tp...L...j...iy... tpLjiy (4)
Njhoh Njhoh...
yhyy; yhyy; yhyy; yhyy; yhyy;yhyh (2)

kf;fs; kf;fs; vd; gf;fk;
khiyj; njd;wy; vd; gf;fk;
rpl;Lf; FUtpfs; vd; gf;fk;
nrbfs; nfhbfs; vd; gf;fk;
Vioj; jkpou; vd; gf;fk;
vd;Wk; jha;f;Fyk; vd;gf;fk;
vl;Lj;jpf;Fk; vd; gf;fk; ml fyq;fhNj
Nfhio kl;LNk fj;jpnaLg;ghd;
tPud; kl;Lk; rj;jpaj;ij ek;GthNd
Vio tu;f;fNk ,ize;J tpl;lhy;
nfhbfSk; Nfhl;ilAk; nehbapdpy; khwptpLk;

fz;izf;...

ntspNa Nghfr; nrhy;yhNj
ehd; tPo;Ntd; vd;W vz;zhNj
jq;ff; fhir tPRtjhy;
ju;kk; ifia Ve;jhNj
nts;sp kio rpe;Jk; kio Nkfk;
tpsk;guk; nfhLj;jhy; nghopahJ
kf;fs; rf;jp fhRf;F tisahJ ml gzpahJ
tpbnts;sp jhd; Kisf;Fk; tiu
,Us; kl;Lk; Ml;rpapy; ,Uf;Fklh
fpof;FKfk; ntSj;J tpl;lhy;
,USf;F KbTz;L vq;fSf;F tpbTz;L

fz;izf;...

tp...L...j...iy... tpLjiy (4)
Njhoh Njhoh...
yhyy; yhyy; yhyy; yhyy; yhyy;yhyh (2)
>

Kannai Katti Tamil Song Lyrics in English

Vi….du…dha….lai…. Viduthalai (4)

Kannai katti kollaadhe
Kandadhaiyellaam nambaadhe
Kaakkai kuyilaai aagaadhe thozhaa
Dhaadigalellaam taagooraa meesaigalellaam bhaarathiyaa
Veshaththil yemaaraadhe thozhaa
Nam madiyinil ganamillaiye - bayamillaiye
Manadhinil karaiyillaiye - kuraiyillaiye
Ninaiththadhu mudiyum varai

Kannai…

Vi…du…dha…lai…vidudhalai (4)
Thozhaa…thozhaa…
Laalal laalal laa laa laaa (2)

Makkal makkal en pakkam
Maalai thendral en pakkam
Chittu kuruvigal en pakkam
Chedigal kodigal en pakkam
Ezhai thamizhar en pakkam
Endrum thaaikkulam enpakkam
Ettuththikkum en pakkam ada kalangaadhe
Kozhai mattume kaththiyeduppaan
Veeran mattum saththiyaththai nambuvaane
Ezhai varggame inaindhu vittaal
Kodigalum kottaiyum nodiyinil maarividum

Kannai…..

Veliye poga chollaadhe
Naan veezhven endru ennaadhe
Thanga kaasai veesuvadhaal
Dharmam kaiyai yendhaadhe
Velli mazhai sindhum mazhai megam
Vilambaram koduththaal pozhiyaadhu
Makkal sakthi kaasukku valaiyaadhu ada paniyaadhu
Vidivelli dhaan mulaikkum varai
Irul mattum aatchiyil irukkumadaa
Kizhakkumugam veluththu vittaal
Irulukku mudivundu engalukku vidivundu

Kannai………
Vi…du…dha…lai…vidudhalai (4)
Thozhaa…thozhaa…
Laalal laalal laa laa laaa (2)

Kannai Katti Video SongTamil Cooking Videos