Tamil Song Lyrics

Kannadi Nee Kanjadai Naan Lyrics

Song : Kannadi Nee Kanjadai Naan
Movie : Mankatha (2011)
Singers : Bhavatharini, S.P. B. Charan
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Venkat Prabu
Submitted By : Nivi
Viewed 3486 Times

View all Mankatha (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;zhb eP fz;[hil ehd;
vd; tPL eP cd; [d;dy; ehd;
vd; Njly; eP cd; Njit ehd;
vd; ghly; eP cd; thu;j;ij ehd;
vd; ghjp eP cd; ghjp ehd;
vd; [Ptd; eP cd; Njfk; ehd;
vd; fz;fs; eP cd; tz;zk; ehd;
vd; cs;sk; eP cd; vz;zk; ehd;

fz;NzhL th eP N` N`
Nkhf jhsk; NghL eP N` N`
uh[h ,d;W thNdhL Nkfq;fs;
jPz;lhky; njhl;Lr; nry;y

vd; Nkdp eP cd; Mil ehd;
vd; Ngr;R eP cd; Nkil ehd;
vd; ghij eP cd; ghjk; ehd;
vd; njd;wy; eP cd; thrk; ehd;


vd;id eP ,d;W czu;e;J nfhz;Nl
cd;id vd;NdhL njhlu;e;J ehd; fz;Nld;
VNjh VNjNjh ele;J ehd; epd;Nwd;
thdk; Nkny jhd; gwe;J ehd; nrd;Nwd;
cd; fz;fs; Xahky; vd; neQ;ir jPapy; js;s

fz;zhb eP fz;[hil ehd;
vd; tPL eP cd; [d;dy; ehd;
vd; Njly; eP cd; Njit ehd;
vd; ghly; eP cd; thu;j;ij ehd;


Jhuk; vy;yhNk cile;J Nghf
ghuk; vy;yhNk tsu;e;J Nehahf
tPuk; nfhz;lhLk; fiyQd; Mf
jPuhj Nghu; xd;W
je;J vd;id nty;y

vd; Nkdp eP cd; Mil ehd;
vd; ngr;R eP cd; Nkil ehd;
vd; ghij eP cd; ghjk; ehd;
vd; njd;wy; eP cd; thrk; ehd;>

Kannadi Nee Kanjadai Naan Tamil Song Lyrics in English

kannadi nee kanjaadai naan
en veedu nee un jannal naan
en thedal nee un thevai naan
en paadal nee un vaarthai naan
en paathi nee un paathi naan
en jeevan nee un thegam naan
en kangal nee un vannam naan
en ullam nee un ennam naan

Kannadi Nee Kanjadai Naan Video SongTamil Cooking Videos