Kannaana Kannanuku

Tamil Song Lyrics

Kannaana Kannanuku Lyrics

Song : Kannaana Kannanuku
Movie : Aalayamani (1962)
Singers : Seergazhi Govindaraja, P. Susheela
Music : Viswanathan Ramamurthy
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 2850 Times

View all Aalayamani (1962) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

thdk;ghb...
M`h``h...

fz;zhd fz;zDf;F mtrukh nfhQ;rk; gpd;dhNy ghu;f;fTk; Kbaiyah
fz;zhd fz;zDf;F mtrukh nfhQ;rk; gpd;dhNy ghu;f;fTk; Kbaiyah
ngz;zoF rpupg;gJk; njupaiyah mJ Ngrhky; NgRtJ Nfl;fiyah

fz;zhd fz;zDf;F mtrukh nfhQ;rk; gpd;dhNy ghu;f;fTk; Kbaiyah

nghd;dhd fz;kzpf;Fg; Gupahjh nfhQ;rk; Kd;dhNy te;jhNy njupahjh
nghd;dhd fz;kzpf;Fg; Gupahjh nfhQ;rk; Kd;dhNy te;jhNy njupahjh
fz;zoif ehd; fhzf; $lhjh fy;ahzj; NjNuhlf; $lhjh

nghd;dhd fz;kzpf;Fg; Gupahjh nfhQ;rk; Kd;dhNy te;jhNy njupahjh

cs;sj;jpy; tPLfl;b cs;Ns Xu; njhl;by;fl;b
gps;isapidg; NghNy cd;id jhyhl;lth
gps;isapidg; NghNy cd;id jhyhl;lth
MupuhuhNuh MupuhuhNuh MupuhuhNuh MupuhuhNuhfd;dj;jpy; Kj;jkpl;L fz;zpuz;by; fz;iz itj;J
rpd;dg; gps;is NghNy ehDk; thyhl;lth
rpd;dg; gps;is NghNy ehDk; thyhl;lth

fz;zhd fz;zDf;F mtrukh nfhQ;rk; gpd;dhNy ghu;f;fTk; Kbaiyah

kQ;rj;jpy; cd;id itj;J ky;ypif Ky;iy itj;J
nfhQ;Rnkhop Ngrp te;J ehdhlth
nfhQ;Rnkhop Ngrp te;J ehdhlth
me;jkyu; thLnkd;W nrhe;jkyu; tz;zk; fz;L
,e;jkyu; Ntz;Lnkd;W ehd; ghlth
,e;jkyu; Ntz;Lnkd;W ehd; ghlth

fz;zhd fz;zDf;F mtrukh nfhQ;rk; gpd;dhNy ghu;f;fTk; Kbaiyah

thdk;ghb
eP xU tprpj;jpukhd nghz;Z
eP vd;idf; fhjypf;fpwpah ,y;y ntssahlwpah
vdf;F xz;ZNk Gupay
>

Kannaana Kannanuku Tamil Song Lyrics in English

Vaanampaadi…
Aahaa…haha….

Kannaana kannanukku avasaramaa konjam pinnaale paarkkavum mudiyalaiyaa
Kannaana kannanukku avasaramaa konjam pinnaale paarkkavum mudiyalaiyaa
Pennazhagu sirippadhum theriyalaiyaa adhu pesaamal pesuvadhu ketkalaiyaa

Kannaana kannanukku avasaramaa konjam pinnaale paarkkavum mudiyalaiyaa

Ponnaana kanmanikku puriyaadhaa konjam munnaale vandhaale theriyaadhaa
Ponnaana kanmanikku puriyaadhaa konjam munnaale vandhaale theriyaadhaa
Kannazhagai naan kaana koodaadhaa kalyaana theroda koodaadhaa

Ponnaana kanmanikku puriyaadhaa konjam munnaale vandhaale theriyaadhaa

Ullathil veedu katti ulle or thottil katti
Pillaiyinai pole unnai thaalaattavaa
Pillaiyinai pole unnai thaalaattavaa
Aari raaraaro aari raaraaro aari raaraaro aari raaraaro

Kannandhanil mutham ittu kannirandil kannai vaithu
Chinna pillai pole naanum vaalaattavaa
Chinna pillai pole naanum vaalaattavaa

Kannaana kannanukku avasaramaa konjam pinnaale paarkkavum mudiyalaiyaa

Manjathil unnai vaithu malligai mullai vaithu
Konjumozhi pesi vandhu naanaadavaa
Konjumozhi pesi vandhu naanaadavaa
Andhamalar vaadumendru sondhamalar vannam kandu
Indhamalar vendumendru naan paadavaa
Indhamalar vendumendru naan paadavaa

Kannaana kannanukku avasaramaa konjam pinnaale paarkkavum mudiyalaiyaa

Kannaana Kannanuku Video Song