Tamil Song Lyrics

Kannaamuchi enada Lyrics

Song : Kannaamuchi enada
Movie : Kandukondein kandukondein (2000)
Singers : Chithra K S, Yesudas KJ
Music : A.R.Rahman
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 4216 Times

View all Kandukondein kandukondein (2000) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;zh%r;rp Vdlh
fz;zh%r;rp Vdlh vd; fz;zh
fz;zh%r;rp Vdlh vd; fz;zh
ehd; fz;zhb nghUs; Nghylh .. M
fz;zh%r;rp Vdlh vd; fz;zh
ehd; fz;zhb nghUs; Nghylh
me;j ejpapd; fiuia ehd; Nfl;Nld;
me;j fhw;iw epWj;jpAk; Nfl;Nld;
me;j ejpapd; fiuia ehd; Nfl;Nld;
me;j fhw;iw epWj;jpAk; Nfl;Nld;
thd;ntspia Nfl;Nld; tpilNa ,y;iy
thd;ntspia Nfl;Nld; tpilNa ,y;iy
,Wjpapy; cd;idf; fz;Nld;
,Ujag; G+tpy; fz;Nld;
,Wjpapy; cd;idf; fz;Nld;
,Ujag; G+tpy; fz;Nld;
fz;zh%r;rp Vdlh vd; fz;zh..
ehd; fz;zhb nghUs; Nghylh ... M

vd; kdk; cdf;nfhU tpisahl;L nghk;ikah
vd; kdk; cdf;nfhU tpisahl;L nghk;ikah
vdf;nfd czu;r;rpfs; jdpahf ,y;iyah
neQ;rpd; miy cwq;fhJ
cd; ,jo; nfhz;L tha; %l th vd; fz;zh
cd; ,jo; nfhz;L tha; %l th vd; fz;zh
cd; ,ik nfhz;L tpop %l th
cd; cly; jhd; vd; cilay;yth
ghw;flypy; Mba gpd;Dk;
cd; tz;zk; khwtpy;iy ,d;Dk;
ghw;flypy; Mba gpd;Dk;
cd; tz;zk; khwtpy;iy ,d;Dk;
vd; neQ;rpy; $bNa epwk; khwth
vd; capupdpy; eP te;J Nru;f
cjLfs; < ukha; tho;f
fye;jplth

fz;zh%r;rp Vdlh.....

thd;kio tpOk;NghJ kiynfhz;l fhj;jha;
thd;kio tpOk;NghJ kiynfhz;l fhj;jha;
fz;kio tpOk;NghJ vjpy; vd;idf; fhg;gha;
G+tpd; fz;zPiu urpg;gha;
ehd; vd;d ngz;zpy;iyah vd; fz;zh
mij eP fhz fz;zpiyah vd; fz;zh
cd; fdTfspy; ehdpy;iyah
jpdk; CryhLnjd; kdR
ml Cikay;y vd; nfhYR
vd; cs; %r;rpNy capu; ePq;FNj
vd;Dapu; Jbf;fhkNy
fhg;gJ cd; jPz;lNy
capu; ju th .. M

fz;zh%r;rp Vdlh....>

Kannaamuchi enada Tamil Song Lyrics in English

Kannamoochi yenada
Kannamoochi yenada en kannaa
Kannamoochi yenada en kannaa
Naan kannaadi porul polada… aah
Kannamoochi yenada en kannaa
Naan kannaadi porul polada
Andha nadhiyin karaiyai naan ketten
Andha kaatrai niruthiyum ketten
Andha nadhiyin karaiyai naan ketten
Andha kaatrai niruthiyum ketten
Vaanveliyai ketten vidaiye illai 
Vaanveliyai ketten vidaiye illai 
Irudhiyil unnai kanden
Irudhaya poovil kanden
Irudhiyil unnai kanden
Irudhaya poovil kanden
Kannamoochi yenada en kannaa
Naan kannaadi porul polada… aah

En manam unakkoru vilaiyaattu bommaiyaa 
En manam unakkoru vilaiyaattu bommaiyaa 
Enakkena unarchigal thaniyaaga illaiyaa
Nenjin alai urangaadhu
Un idhazh kondu vaai mooda vaa en kannaa
Un idhazh kondu vaai mooda vaa en kannaa
Un imai kondu vaai mooda vaa en kannaa
Un udal than en udaiyallavaa
Paarkadalil aadiya pinnum
Un vannam maaravillai innum
En nenjil koodiye niram maaravaa
En uyiril nee vandhu serga
Udhadugal eeramaai vazhga
Kalandhidavaa…

Kannamoochi yenada….

Vaanmazhai vizhumpodhu malai kondu kaathaai
Vaanmazhai vizhumpodhu malai kondu kaathaai 
Kanmazhai vizhum podhu edhil ennai kaappaai
Poovin kanneerai rasippaai
Naan enna pennilaiyaa en kannaa
Adhai nee kaana kannillaiyaa  en kannaa
Un kanavugalil naanillaiyaa
Dhinam oosal aaduthu manasu
Ada oomai alla en kolusu
En ull moochilae uyir neengudhe
Ennuyir thudikkaamale
Kaappadhu un theendale
Uyir thara vaa… aah

Kannamoochi yenada………

Kannaamuchi enada Video SongTamil Cooking Videos