Kanna Karumai Nira Kanna

Tamil Song Lyrics

Kanna Karumai Nira Kanna Lyrics

Song : Kanna Karumai Nira Kanna
Movie : Naanum Oru Penn (1963)
Singers : Susheela P
Music : Sudharsanam R
Lyricist : Kannadasan
Direction : Thirulogachander AC
Submitted By : Nivi
Viewed 16272 Times

View all Naanum Oru Penn (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;zh.. M
fUik epwf; fz;zh
cd;idf; fhzhj fz; ,y;iyNa

fz;zh fUik epwf; fz;zh
cd;idf; fhzhj fz; ,y;iyNa
cd;id kWg;ghupy;iy fz;L ntWg;ghupy;iy
vd;idf; fz;lhYk; nghWg;ghupy;iy (2)

kdk; ghu;f;f kWg;Nghu; Kd; gilj;jha; fz;zh
epwk; ghu;j;J ntWg;Nghu; Kd; nfhLj;jha; fz;zh
kdk; ghu;f;f kWg;Nghu; Kd; gilj;jha; fz;zh
epwk; ghu;j;J ntWg;Nghu; Kd; nfhLj;jha; fz;zh
,dk; ghu;j;J vidr; Nru;f;f kwe;jha; fz;zh
,dk; ghu;j;J vidr; Nru;f;f kwe;jha; fz;zh
ey;y ,lk; ghu;j;J rpiyahf mku;e;jha; fz;zh

fz;zh fUik epwf; fz;zh
cd;idf; fhzhj fz; ,y;iyNa

nghd;dhd kdk; xd;W je;jha; fz;zh
mjpy; G+g; Nghy epidnthd;W itj;jha; fz;zh
nghd;dhd kdk; xd;W je;jha; fz;zh
mjpy; G+g; Nghy epidnthd;W itj;jha; fz;zh
fz; ghu;f;f Kbahky; kiwj;jha; fz;zh
fz; ghu;f;f Kbahky; kiwj;jha; fz;zh
ve;j fld; jPu;f;f vd;id eP gilj;jha; fz;zh

fz;zh fUik epwf; fz;zh
cd;idf; fhzhj fz; ,y;iyNa
cd;id kWg;ghupy;iy fz;L ntWg;ghupy;iy
vd;idf; fz;lhYk; nghWg;ghupy;iy
fz;zh fUik epwf; fz;zh
cd;idf; fhzhj fz; ,y;iyNa>

Kanna Karumai Nira Kanna Tamil Song Lyrics in English

Kannaa………Aa
Karumai nirak kannaa
Unnaik kaanaadha kan illaiye

Kanna karumai nirak kanna
Unnaik kaanaatha kan illaiye
Unnai maruppaarillai Kandu veruppaarillai   
Ennai kandaalum poruppaarillai    (2)

Manam paarkka maruppor mun padaiththaai kanna
Niram paarththu veruppor mun koduththaai kanna
Manam paarkka maruppor mun padaiththaai kanna
Niram paarththu veruppor mun koduththaai kanna
Inam paarththu enai serkka maranthaai kanna
Inam paarththu enai serkka maranthaai kanna
Nalla idam paarththu silaiyaaga amarndhaai kanna

Kanna karumai nirak kanna
Unnaik kaanaatha kan illaiye

Ponnaana manam ondru thanthaai kanna
Athil poo pola ninaivondru vaiththaai kanna
Ponnaana manam ondru thanthaai kanna
Athil poo pola ninaivondru vaiththaai kanna
Kan paarkka mudiyaamal maraiththaai kanna
Kan paarkka mudiyaamal maraiththaai kanna
Endha kadan theerkka ennai nee padaiththaai kanna

Kanna karumai nirak kanna
Unnaik kaanaatha kan illaiye
Unnai maruppaarillai kandu veruppaarillai
Ennai kandaalum poruppaarillai
Kanna karumai nirak kanna
Unnaik kaanaatha kan illaiye

Kanna Karumai Nira Kanna Video Song