Kaniya Kaniya Mazhalai

Tamil Song Lyrics

Kaniya Kaniya Mazhalai Lyrics

Song : Kaniya Kaniya Mazhalai
Movie : Mannathi Mannan (1960)
Singers : T.M. SOUNDARARAJAN, P. SUSHEELA
Music : VISWANATHAN - RAMAMURTHY
Lyricist : KANNADASAN
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 5784 Times

View all Mannathi Mannan (1960) Songs Lyrics

Tamil LyricsMz;: M....M....M...M...


Mz;: fdpaf; fdpa koiy NgRk; fz;kzp - cau;
fhjy; nghq;Fk; fPjk; ghLk; nghd;kzpngz;: fdpe;j koiy je;jtu; ahu; nrhy;yth - ve;jd;
fhjy; nghq;Fk; fPjk; ePq;fs; my;yth


Mz;: rpj;jpuj; Njhif nrt;tpjo;f; Nfhit Nrjp nrhy;yhNjh -
M....M....M...M...
rpj;jpuj; Njhif nrt;tpjo;f; Nfhit Nrjp nrhy;yhNjh
,e;jg; gj;jiu khw;Wg; ghit Nkdp ge;jakhfhNjh

ngz;: ,e;j moF nts;sNk vd;Wk; cq;fs; nrhe;jNk
,e;j moF nts;sNk vd;Wk; cq;fs; nrhe;jNk
GJg; gz;ghLk; jkpoKjk; fye;J nfhQ;rNt

ngz;: fdpe;j koiy je;jtu; ahu; nrhy;yth - ve;jd;
fhjy; nghq;Fk; fPjk; ePq;fs; my;yth

ngz;: fhyk; vDk; flypdpNy fd;dp cq;fs; mUfpdpNy
fye;Nj tUNtd; ,dp njd;wy; vd;Dk; NjupdpNy

Mz;: mUfpdpy; eP ,Ue;jhy; MirAk; FiwtJz;Nlh -
mUfpdpy; eP ,Ue;jhy; MirAk; FiwtJz;Nlh
mKNj vd; tho;tpdpy; tsUk; ,d;gNk

Mz;: fdpaf; fdpa koiy NgRk; fz;kzp

ngz;: ve;jd; fhjy; nghq;Fk; fPjk; ePq;fs; my;yth


Mz;: mw;Gj Xtpak; fz;fs; fw;wJ vg;gbNah

ngz;: cau; nre;jkpo; Xtpau; neQ;rpy; nfhQ;rpLk; fw;gidNah

Mz;: khe;jspu; NghYk; vopy; Nkdp kpd;Dtnjg;gbNah..

ngz;: ck;..............

Mz;: ck;...............

,UtH: ey;yKNj vd; tho;tpdpy; tsUk; ,d;gNk

,UtH: ePythDk; epyTk; Nghy $LNthk; - ey;y
,d;gk; vd;Dk; glfpNywp MLNthk;
ePythDk; epyTk; Nghy $LNthk; - ey;y
,d;gk; vd;Dk; glfpNywp MLNthk;

M....M....M...M...
>

Kaniya Kaniya Mazhalai Tamil Song Lyrics in English

Male: Aah…aah…aah…aah…

Male: Kaniya kaniya mazhalai pesum kanmani - uyar
Kaadhal pongum geetham padum ponmani

Female: Kanintha mazhalai thanthavar yar sollava - enthan
Kaadhal pongum geetham neengal allava

Male: Chithira thogai sevvithazh kovai sethi sollatho 
Aah…aah…aah….aah..
Chithira thogai sevvithazh kovai sethi sollatho
Indha patharai matru pavai meni pandhayamagatho

Female: Intha azhagu vellame  enrum ungal sondhame
Indha azhagu vellame enrum  ungal sondhame
Pudhu pann padum thamizhamudham kalanthu konjave

Female: Kanintha mazhalai thanthavar yar sollava - enthan
Kaadhal pongum geetham neengal allava

Female: Kalam ennum kadalinile kanni ungal aruginile
Kalanthe varuven ini thenral ennum therinile

Male: Aruginil nee irunthal asaiyum kuraivathundo
Aruginil nee irunthal asaiyum kuraivathundo
Amuthe en vazhvinil valarum inbame

Male: Kaniya kaniya mazhalai pesum kanmani 

Female: Endhan kaadhal pongum geetham neengal allava

Male: Arputha oviyam kangal katrathu eppadiyo 

Female: Uyar senthamizh oviyar nenjil konjidum karpanayo

Male: Maanthalir polum ezhil meni minnuvatheppadiyo…

Female: Mmm..........

Male: Mmm.............

Both: Nallamuthe en vazhvinil valarum inbame

Both: Neelavanum nilavum pola kooduvom - nalla
Inbam ennum padagileri aduvom
Neelavanum nilavum pola kooduvom - nalla
Inbam ennum padagileri aduvom

Aah…..aah….aah…aah….

Kaniya Kaniya Mazhalai Video Song