Tamil Song Lyrics

Kaniya Kaniya Mazhalai Lyrics

Song : Kaniya Kaniya Mazhalai
Movie : Mannathi Mannan (1960)
Singers : T.M. SOUNDARARAJAN, P. SUSHEELA
Music : VISWANATHAN - RAMAMURTHY
Lyricist : KANNADASAN
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 3865 Times

View all Mannathi Mannan (1960) Songs Lyrics

Tamil LyricsMz;: M....M....M...M...


Mz;: fdpaf; fdpa koiy NgRk; fz;kzp - cau;
fhjy; nghq;Fk; fPjk; ghLk; nghd;kzpngz;: fdpe;j koiy je;jtu; ahu; nrhy;yth - ve;jd;
fhjy; nghq;Fk; fPjk; ePq;fs; my;yth


Mz;: rpj;jpuj; Njhif nrt;tpjo;f; Nfhit Nrjp nrhy;yhNjh -
M....M....M...M...
rpj;jpuj; Njhif nrt;tpjo;f; Nfhit Nrjp nrhy;yhNjh
,e;jg; gj;jiu khw;Wg; ghit Nkdp ge;jakhfhNjh

ngz;: ,e;j moF nts;sNk vd;Wk; cq;fs; nrhe;jNk
,e;j moF nts;sNk vd;Wk; cq;fs; nrhe;jNk
GJg; gz;ghLk; jkpoKjk; fye;J nfhQ;rNt

ngz;: fdpe;j koiy je;jtu; ahu; nrhy;yth - ve;jd;
fhjy; nghq;Fk; fPjk; ePq;fs; my;yth

ngz;: fhyk; vDk; flypdpNy fd;dp cq;fs; mUfpdpNy
fye;Nj tUNtd; ,dp njd;wy; vd;Dk; NjupdpNy

Mz;: mUfpdpy; eP ,Ue;jhy; MirAk; FiwtJz;Nlh -
mUfpdpy; eP ,Ue;jhy; MirAk; FiwtJz;Nlh
mKNj vd; tho;tpdpy; tsUk; ,d;gNk

Mz;: fdpaf; fdpa koiy NgRk; fz;kzp

ngz;: ve;jd; fhjy; nghq;Fk; fPjk; ePq;fs; my;yth


Mz;: mw;Gj Xtpak; fz;fs; fw;wJ vg;gbNah

ngz;: cau; nre;jkpo; Xtpau; neQ;rpy; nfhQ;rpLk; fw;gidNah

Mz;: khe;jspu; NghYk; vopy; Nkdp kpd;Dtnjg;gbNah..

ngz;: ck;..............

Mz;: ck;...............

,UtH: ey;yKNj vd; tho;tpdpy; tsUk; ,d;gNk

,UtH: ePythDk; epyTk; Nghy $LNthk; - ey;y
,d;gk; vd;Dk; glfpNywp MLNthk;
ePythDk; epyTk; Nghy $LNthk; - ey;y
,d;gk; vd;Dk; glfpNywp MLNthk;

M....M....M...M...
>

Kaniya Kaniya Mazhalai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kaniya Kaniya Mazhalai in english, it will be updated soon. Check back later.

Kaniya Kaniya Mazhalai Video SongTamil Cooking Videos