kanda naal muthalaayi

Tamil Song Lyrics

kanda naal muthalaayi Lyrics

Song : kanda naal muthalaayi
Movie : Kanda Naal Mudhal (2005)
Singers :
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Priya V
Submitted By : Sofe_Kannu
Viewed 3832 Times

View all Kanda Naal Mudhal (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;l ehs; Kjyha; fhjy; ngUFjb..
fz;l ehs; Kjyha; fhjy; ngUFjb..
fz;l ehs; Kjyha; fh........jy; ngUFjb..
ifapdpy; Nty; gpbj;j fUiz rptghyid...

fz;l ehs; Kjyha; fh......jy; ngUFjb..
ifapdpy; Nty; gpbj;j fUiz rpt ghyid...

fz;l ehs; Kjyha; fh......jy; ngUFjb..
ifapdpy; Nty; gpbj;j fUiz rpt ghyid...

fz;l ehs; Kjyha; fhjy; ngUF..jb..

ruzk; 1 :
tz;birg; ghLk; vopy; tre;j G+q;fh...tpy;...
tz;birg; ghLk; vopy; tre;j G+q;fh...tpy;...

tz;birg; gh...Lk; vopy; tre;j G+q;fh...tpy;...
tz;birg; gh...Lk; vopy; tre;j G+q;fh...tpy;...

te;J Rfk; je;j fe;jNd vd; fhe;jNd....

tz;birg; gh...Lk; vopy; tre;j G+q;fh...tpy;...
te;J Rfk; je;j fe;jNd vd; fhe;jNd....

fz;l ehs; Kjyha; fh........jy; ngUFjb..
ifapdpy; Nty; gpbj;j fUiz rpt ghyid...

fz;l ehs; Kjyha; fhjy; ngUF..jb..

ruzk; 2 :
,sik jid... neQ;rKk; kwf;ftpy;iy...
,sik jid... neQ;rKk; kwf;ftpy;iy...

NerKld; fye;j ghrKk; kwatpy;iy...
,sik jid... neQ;rKk; kwf;ftpy;iy...

NerKld; fye;j ghrKk; kwatpy;iy...
Nfhyf; Fkud; kdf;Nfhapypy; epiwe;J tpl;lhd;...
Mm MmMmM.....Mm m m m m.....M..

Nfhyf; Fkud; kdf;Nfh......apypy; epiwe;J tpl;lhd;...
FW eif jidf;fhl;b.. eWkyu; #l;b tpl;lhd;...


fz;l ehs; Kjyha; fh........jy; ngUFjb..
ifapdpy; Nty; gpbj;j fUiz rptghyid...

fz;l ehs; Kjyha; fhjy; ngUF..jb..
>

kanda naal muthalaayi Tamil Song Lyrics in English

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi…
Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi…
Kanda naal mudhalaai kaa…dhal peruguthadi
Kaiyinil vel piditha karunai siva baalanai…

Kanda naal mudhalaai kaa…dhal peruguthadi…
Kaiyinil vel piditha karunai siva baalanai…

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi…
Kaiyinil vel piditha karunai siva baalanai…

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi

Saranam 1:
Vandisai paadum ezhilil vasantha poongavil…
Vandisai paadum ezhilil vasantha poongavil…

Vandisai paadum ezhilil vasantha poongavil…
Vandisai paadum ezhilil vasantha poongavil…

Vanthu sugam thantha kanthane en kaanthane…

Vandisai paadum ezhilil vasantha poongavil…
Vanthu sugam thantha kanthane en kaanthane…

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi…
Kaiyinil vel piditha karunai siva baalanai…

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi….

Saranam 2:
Ilamai thanai nenchamum marakavillai…
Ilamai thanai nenchamum marakavillai…

Nesamudan kalantha pasamum maraiyavillai…
Ilamai thanai nenchamum marakavillai…

Nesam udan kalantha pasamum maraiyavillai…
Kola kumaran manakkoyilil nerainthu vittaan..
Haa…aaa…aaa..aaa…aaa…aaa…

Kola kumaran manakkoyilil nerainthu vittaan…
Kuru nagai thanaikatti narumalar sootti vittaan…

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi…
Kaiyinil vel piditha karunai siva baalanai….

Kanda naal mudhalaai kaadhal peruguthadi…

kanda naal muthalaayi Video Song