Tamil Song Lyrics

Kalyanamthaan Lyrics

Song : Kalyanamthaan
Movie : Samy (2003)
Singers : Yugendran, Kay Kay, Srilekha Parthasarathy
Music : Harris Jayaraj
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2871 Times

View all Samy (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO: VNyh VNyNyh VNyNyh Vyhyq;fbNah...
V.. VNyh VNyNyh VNyNyh Vyhyq;fbNah...
iy iy iy iyNah...
iy iy iy iyNah... Vyhyq;fbNah...

Mz;: fy;ahze;jhd; fl;bf;fpl;L Xbg; Nghyhkh
,y;y Xbg; Nghap fy;ahze;jhd; fl;bf;fyhkh
fy;ahze;jhd; fl;bf;fpl;L Xbg; Nghyhkh
,y;y Xbg; Nghap fy;ahze;jhd; fl;bf;fyhkh

ngz;: jhypaj;jhd; fl;bf;fpl;L ngj;Jf;fyhkh
,y;y Gs;sFl;b ngj;Jfpl;L fl;bf;fyhkh

Mz;: rhk;gpuhzp thrj;Jy tse;j rpWf;fp eP
mb rFzk; ghj;J rlq;F ghj;J rpupr;r
fpWf;fp eP

ngz;: rhkpf;nfy;yhk; rFzk; VJk; Njitapy;iyNa
eP rhf;F Nghf;F nrhy;tnjy;yhk;
epahak; ,y;iyNa

Mz;: mbNa fy;ahze;jhd;...

ngz;: jhypaj;jhd; fl;bf;fpl;L..

Mz;: Urpah NgRw Urpah ghf;Fw
Urpah rikaY nra;tpah eP

ngz;: gRk;ghy; nea;apy Jtuk; gUg;g
filQ;rp jhypr;R nfhLf;fl;Lkh

Mz;: gj;jpa Nrhuh.. ehd; cd;d Nfl;Nld;
fhuk; rhukh cdf;F rikf;f
njupAkh vk;kh

ngz;: kpsfpy urkh kpsfha; njhf;fh
ey;yh nra;ANtd; eP rhg;gpl;L ghU

Mz;: ez;L tWf;fj; njupAkh Nfhop nghwpf;fj; njupAkh
Ml;Lf; fhy erpj;J Nghl;L R+g;G itf;f njupAkh

ngz;: vd; ,Lg;G Xukh ,Uf;Fja;ah fhukh
fz;L ePAk; gpbr;rpl;lh vLj;Jf;fa;ah jhuhskh

Mz;: fy;ahze;jhd;...

ngz;: jhypaj;jhd; fl;bf;fpl;L..

FO: rgh\;.. rgh\;.. rgh\;..

FO: VNyh VNyNyh VNyNyh Vyhyq;fbNah...
rgh\;.. rgh\;..
V.. VNyh VNyNyh VNyNyh Vyhyq;fbNah...
rgh\;.. V..

ngz;: CU Xukh ma;adhu; Nghy eP
kPira fhl;b eP nkul;LwpNa

Mz;: X... FQ;R nghwpr;RLk; Nfhopa Nghy eP
Ntypa jhz;l mQ;RwpNa

ngz;: Njjpa tr;Rj;jhd; ghf;ifAk; khj;jpdh
Njjpa tr;Rj;jhd; ghf;ifAk; khj;jpdh
vy;iya jhz;LNtd; cd; ,\;lk; Nghyjhd;

Mz;: gq;Fdp tul;Lk; guprk; jhNud;
mJf;F Kd;dhNy nfhQ;rk; ml;r]; gz;Z eP

ngz;: kQ;rs; G+rp Fspr;rpl;lh kdRf;Fs;s Ntu;f;FJ
cd;id ehDk; ghj;Jl;lh clk;G KOf;f $RJ

Mz;: nte;jaj;j mur;Rjhd; Njr;rptpl tul;Lkh
tpba tpba cdf;F ehd; jiyaizah ,Uf;fl;Lkh

Mz;: fy;ahze;jhd;...

ngz;: jhypaj;jhd; fl;bf;fpl;L..

Mz;: iyah iyNah iyah iyNah iyah iyNah Nyh
Ny iyah iyNah iyah iyNah iyah iyNah Nyh

ngz;: xU jhypaj;jhd; fl;bf;fpl;L ngj;Jf;fyhkh
,y;y Gs;sFl;b ngj;Jfpl;L fl;bf;fyhkh

FO: VNyh VNyNyh VNyNyh Vyhyq;fbNah...
Vyhyq;fb Vyhyq;fb Vyhyq;b Vyhyq;fb
V.. VNyh VNyNyh VNyNyh Vyhyq;fbNah...
Vyhyq;fb Vyhyq;fb Vyhyq;b Vyhyq;fb
iy iy iy iyNah...
iy iy iy iyNah... Vyhyq;fbNah...
Vyhyq;fbNah... Vyhyq;fbNah... Vyhyq;fbNah...
>

Kalyanamthaan Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kalyanamthaan in english, it will be updated soon. Check back later.

Kalyanamthaan Video SongTamil Cooking Videos